Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Druhou šlechtickou deklaraci si vynutila abdikace (5.10.1938) prezidenta Evarda Beneše, jeho odjezd (22.10.1938) do exilu a zvolení (30.11.1938) nového prezidenta Emila Háchy. Zástupci šlechty se s ním sešli při audienci 24. ledna 1939, aby mu potvrdili to, co již 17. září 1938 deklarovali E. Benešovi. Audience na Pražském hradě se zúčastnilo 12 signatářů z 10 rodů české zemské šlechty a projev opět přednesl František hrabě Kinský z Kostelce nad Orlicí. “ Zobrazit celý citát »

Druhá šlechtická deklarace – 24.1.1939Svatá cesta (Via Sancta) z Prahy do Staré Boleslavi

18. 3. 2020 | Redakce | Místa, Via Ludmila

Poutní cesta z Prahy do Staré Boleslavi

JEDNOTLIVÉ KAPLE


Souhrn:

V rámci mariánského kultu a navazujíc na tradici svatováclavských poutí z Prahy do Staré Boleslavi, založili roku 1674 jezuité Svatou cestu – Via Sancta. „Dne 13. září 1676  začali dělati Boží muka na Špitálsku ke cti Páně Bohu a Matky Boží i sv. Václava”.

Posvětil je tehdejší 16. arcibiskup pražský a 4. primas český Jan Bedřich hrabě Waldstein (*1642 † 1694).

Za finanční pomoci šlechtických rodů bylo poté podél poutní cesty dlouhé 23 kilometrů (měřeno od Poříčské brány k poslední kapli u kamenného mostu v Brandýse nad Labem) vystavěno 44 (číslo odpovídalo invokacím loretánské litanie) výklenkových kapliček vzdálených od sebe pokud možno na délku pražského Karlova mostu, tj. 440 – 600 metrů.

Kaple stály po levé straně cesty a jejich průměrný rozměr byl 530 x 300 x 110 cm. Kaple byly pojmenovány podle poutních míst a byly směrem od Prahy řazeny abecedně. Do dnešních dnů ale zůstalo zachováno pouze 17 těchto výklenkových kaplí.

♣♣♣

Informace z Wikipedie:

Poutní cesta z Prahy do Staré Boleslavi původně kopírovala starou zemskou stezku. Ta vedla přes Boleslav, kde na počátku 10. století na soutoku řek Labe a Jizery vzniklo přemyslovské hradiště jako jeden ze strážních hradů. Za Boleslaví se stezka rozdělila – směrem na východ podél Labe vedla stezka zvaná polská a směrem na severovýchod vedla stezka nisko-jizerská, která se za dnešním Libercem napojovala na stezku žitavskou.

Mariánská poutní cesta – Svatá cesta (Via Sancta)

Navazuje na tradici svatováclavských poutí. Z Prahy do Staré Boleslavi vedla poutní cesta za Palladiem, ochranným obrazem Českých zemí. Dnes je kovový reliéf Madony z poloviny 15. století nejcennějším pokladem uchovávaným po staletí na hlavním oltáři staroboleslavského kostela Nanebevzetí Panny Marie, vysvěceného roku 1623.

Podle křesťanské tradice je jeho osud spojován již se sv. Ludmilou, která jej převzala při svém křtu roku 882 od sv. Metoděje, a se sv. Václavem, který jej po smrti sv. Ludmily opatroval. Podle legendy sundal sluha Podiven reliéf z krku zavražděného knížete a ukryl jej do země. Kolem roku 1160, za doby panování Vladislava I., jakýsi rolník reliéf na svém poli nalezl a předal jej Staroboleslavské kapitule. Na místě nálezu byla postavena kaple a reliéf byl do ní umístěn. Kaple začala být poutním místem pro poutníky z okolí Boleslavi i z Prahy.

Roku 1421 byla Boleslav obsazena a zpustošena husity. Mariánský obraz byl poškozen, ale uchoval se, a proto byl podle něj na počátku 15. století zhotoven nový reliéf, který se uctívá dodnes. Po skončení válek patřila Boleslav spolu s Brandýsem až do roku 1547 Krajířům z Krajku, přívržencům Jednoty bratrské. Mariánské poutě na krátký čas ustaly, ale zásluhou Svatovítské kapituly byly ještě v témže století obnoveny. Po opravě kostela Nanebevzetí Panny Marie v polovině 16. století nabývaly na významu a původní důvod staletých poutí – místo mučednické Václavovy smrti, ustupoval do pozadí.

V červenci roku 1609 císař Rudolf II. stvrdil Majestát na náboženskou svobodu. Na svátek Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna) téhož roku putovali katolíci do Staré Boleslavi prosit Pannu Marii za záchranu katolické víry v zemi a při této příležitosti byl poprvé zázračný reliéf nazván Palladiem. Od vydání Majestátu se poutě do Staré Boleslavi konaly pravidelně každý rok.

Vycházely nejčastěji od Katedrály sv. Víta, někdy také od Svaté chýše v Loretě na Hradčanech nebo od Strahovského kláštera, vedly přes Karlův most a Starým Městem k Poříčské (Špitálské) bráně a dál boleslavskou cestou. Například první poutě vedli jezuité od kostela svatého Jakuba na Starém Městě.

V rámci mariánského kultu založili jezuité roku 1674 Svatou cestu – Via Sancta. Za finanční pomoci šlechtických rodů nechali podél cesty vystavět výklenkové kapličky. „Dne 13. září 1676 začali dělati Boží muka na Špitálsku ke cti Páně Bohu a Matky Boží i sv. Václava a arcibiskup Valdštýn je posvětil.“

V souvislosti s výstavbou kaplí je zmiňován jezuita Jan Tanner, který ve své knize Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi (česky 1679) podrobně popisuje poutní zastavení spolu s přiložením rytiny původního obrazu kaple od pražského rytce Samuela Dvořáka a s informací: „Každé pak zastavení jest jedno od druhého vzdáli délky mostu Pražského“. Motivy ze života sv. Václava jsou převzaté z vydání „Serta“ P. Aegidia Himmelsteina, převora řádu sv. Augustina při kostele svatého Václava v Praze na Zderaze.

První a poslední kaple v řadě se svojí výmalbou a zasvěcením od ostatních odlišovaly. Zasvěceny nebyly mariánským poutním místům, ale staroboleslavskému Palladiu (první kaple od Prahy) a zidealizovanému rodokmenu knížete Václava (poslední kaple před Starou Boleslaví). Jejich donátory byli u první kaple probošt metropolitní kapituly (v letech 1674-1679 Jan Ignác Dlouhoweský) a u poslední kaple boleslavský probošt (v letech 1667-1681 Jiří Vojtěch Aster).

Podle porovnání erbů a Tannerem uváděného společenského postavení donátorů lze zjistit, ve kterém roce nejdříve nebo nejdéle mohly být jednotlivé kaple postaveny. Například donátor první kaple Jan Ignác Dlouhoweský (*1638 † 1701) je Tannerem uveden již jako probošt svatovítský a jím se stal
3.6. 1674, nebo donátor 25. kaple Jan Bedřich hrabě z Waldsteina je zde uveden jako arcibiskup pražský, kterým se stal v březnu 1676. Celá poutní cesta byla pravděpodobně hotova v první polovině roku 1679, kdy se probošt Dlouhoweský stal pomocným biskupem. Tohoto roku vyšlo i první vydání Tannerova popisu kaplí s kresebnými návrhy scén, na kterých však ještě nebyly zakresleny erby a jména donátorů.

Palladium několikrát opustilo svoje místo na oltáři kostela, např. v knize „Dějiny Prahy“ je uvedeno: „Velkou církevní slavnost prožili Pražané roku 1638, kdy za účasti císaře Ferdinanda III. (*1608 † 1657)a jeho dvora bylo z Prahy do Staré Boleslavi navráceno mariánské paládium, uloupené při saském vpádu a draze vykoupené za peníze získané veřejnou sbírkou v Čechách. Procesí od hradčanských kapucínů do Staré Boleslavi představovalo jednu z nejnádhernějších slavností své doby.

Katedrála sv. Víta bývá i dnes nejčastěji výchozím místem mariánských poutí. Ty směřují ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi každým rokem vždy 15. srpna.

Vzhled kaplí

Kaple mají mezi dvojicí toskánských pilastrů niku zakončenou obloukem. Zastřešuje je nízký, trojhranný tympanon. Většina z nich má v tympanonu kruhové, slepé okénko. Vnitřní zadní stěna niky měla freskovou výzdobu: horní část každé kaple byla vymalována poutními mariánskými obrazy, dole pak byly výjevy ze života sv. Václava. Mariánský poutní obraz nebo socha dal každé z kapliček jméno – na obrázku byl v ozdobné stuze zapsán název poutního místa, odkud socha nebo obraz Madony pocházely. Uvnitř na bočních stěnách byla zapsána česky na jedné straně modlitba k Madoně a na protější straně byl popis zobrazeného výjevu ze života sv. Václava. Vnější fasáda kapličky byla po stranách oblouku niky pod římsou také zdobena – vpravo byl uveden donátor kaple a vlevo byl namalován jeho erb. Jako základní materiál ke stavbě kaplí posloužily cihly, opuka a tesaný pískovec.

Těchto výklenkových kapliček bylo podél poutní cesty dlouhé 23 kilometrů původně postaveno 44, což odpovídalo invokacím loretánské litanie (měřeno od Poříčské brány; 21 km měří cesta k poslední kapli u kamenného mostu). Stojí po levé straně cesty, jsou od sebe vzdáleny 440 – 600 metrů a jejich průměrný rozměr je 530 x 300 x 110 cm. Kaple jsou podle poutních míst pojmenovány a jsou směrem od Prahy řazeny abecedně.

Roku 1935 bylo Okresní jednotou musejní rozhodnuto o opravě kaplí a natření na bílo. Na jejich obnovu byla uspořádána sbírka, která do konce roku 1935 vynesla částku 12 501,30 Kč a oprava byla ihned zahájena. V roce této opravy bylo kapliček evidováno 29: ty, které po přeložení silnic stály v poli, byly v relativně dobrém stavu a byly v nich viditelné horní partie výmalby, ostatní byly zchátralé.

Do dnešních dnů zůstalo pouze 17 výklenkových kaplí. V 90. letech proběhla další oprava kaplí Městskými částmi, v katastru kterých kaple stojí. Ke čtyřem kaplím ve Kbelích a jedné ve Vinoři byly zhotoveny informační tabule jako součást naučných stezek. Některé z kapliček jsou chráněny jako kulturní památky České republiky.

JEDNOTLIVÉ KAPLE

♣♣♣

1.    Staroboleslavská kaple (staroboleslavské Palladium),
donátor: Jan Ignác Dlouhoweský z Dlouhé Vsi, probošt metropolitní kapituly.
Kaple stála v katastrálním území Karlín, za Poříčskou branou vlevo asi 400 metrů.
“Kaple byla zasvěcena mariánské invokaci a byla postavena na Špitálském poli (dnešní Karlín)
u Poříčské brány.” Je zakreslena na Jüttnerově plánu Prahy z roku 1816.
Pravděpodobné souřadnice: 50°5′33″ s. š., 14°26′27″ v. d.

♣♣♣

2.    Aitlická kaple (Eitlitz, dnes Údlice, Madona Údlická, Kostel Povýšení svatého Kříže),
donátor: Jan Maxmilián hrabě z Lamberka, nejvyšší hofmistr.
Kaple stála v katastrálním území Karlín přibližně v místech dnešní ulice U Nádražní lávky, za bývalým špitálem s kostelem Obrácení sv. Pavla.
„V Karlíně stála jedna z těch kaplí do r. 1874 v Pobřežní třídě před dnešním můstkem na ostrov Rohanský.“ Existuje její veduta z roku 1857. Je zakreslena v Plánu Prahy J. D. Hubera z roku 1769 (perspektivní) a na mapě I. Vojenského mapování.
Pravděpodobné souřadnice: 50°5′33″ s. š., 14°26′27″ v. d.

♣♣♣

3.    Bechyňská kaple (Bechyně, socha Piety, Kostel Nanebevzetí Panny Marie),
donátor: Jan Norbert říšský hrabě ze Sternberga.
Kaple stála v katastrálním území Karlín v Pobřežní ulici poblíž dnešní ulice Šaldovy.
Je zakreslena na mapě I. Vojenského mapování. Byla zbořena zřejmě při stavbě Rakouské severozápadní dráhy. V místě, kde stála, je na mapě II. Vojenského mapování zakreslena železniční trať. Je zachycena na vedutě přibližně z roku 1803.
Pravděpodobné souřadnice: 50°5′43″ s. š., 14°27′17″ v. d.

♣♣♣

4.    Brněnská kaple (Brno, Panna Maria Svatotomská, Kostel sv. Tomáše),
donátor kaple: František Karel říšský hrabě Kolowrat-Liebsteinský, moravský hejtman. Kaple stála v katastrálním území Karlín.
Je zakreslena na mapě Umgebungen der königl. Hauptstadt Prag z roku 1850-1862 vlevo od Invalidovny před ohybem cesty a na mapě I. vojenského mapování. Byla zbořena zřejmě při stavbě Rakouské severozápadní dráhy. V místě, kde stála, je na mapě II. Vojenského mapování zakreslena železniční trať. Existuje její veduta přibližně z roku 1810. Dnešní kaplička naproti Kaizlovým sadům je pravděpodobně její přenesená replika, opravená roku 2005 z iniciativy radnice Prahy 8. Podle map stojí poblíž místa původní kaple.
Souřadnice dnešní kapličky: 50°5′45″ s. š., 14°27′32″ v. d.

♣♣♣

5.    Budějovická kaple (České Budějovice, Panna Maria Budějovická, Českobudějovické biskupství),
donátor: Karel Maxmilián Lažanský říšský hrabě z Bukové, dvorský sudí.
Kaple stála v katastrálním území Karlín v místech bývalé Rustonky. Je zakreslena na mapě Umgebungen der königl. Hauptstadt Prag z roku 1850 – 1862 spolu s křížem a na mapě I. vojenského mapování. Ve Stabilním katastru 1842 (dříve katastr Libeň) je zakreslena vlevo od Stahl fabrik u bývalého ramene Vltavy. Byla zbořena zřejmě při stavbě Rakouské severozápadní dráhy. V místě, kde stála, je na mapě II. Vojenského mapování zakreslena železniční trať.
Pravděpodobné souřadnice: 50°5′55″ s. š., 14°27′55″ v. d.

♣♣♣

6.    Chlumecká kaple (Chlumek v Luži u Skutče, kopie obrazu Panny Marie Pasovské, Kostel Panny Marie Pomocnice na Chlumku),
donátor: Marie Maxmiliána hraběnka Žďárská, zakladatelka poutního místa v Chlumku
u Luže.
Kaple stála v katastrálním území Libeň, pravděpodobně poblíž bývalé usedlosti Palmovky.

♣♣♣

7.    Chomutovská kaple (Chomutov, obraz Panny Marie, Kostel Nanebevzetí Panny Marie), donátor: František Ignác říšský hrabě z Rozdražova, královský rada.
Kaple stála v katastrálním území Libeň, poblíž křižovatky a bývalé usedlosti Nová Balabenka,
u severního náspu mezi železničními mosty z Hlavního nádraží a z Libně. Podle svědectví stála ještě v roce 1962 a byla velmi zchátralá. V roce 1973 byla již zaniklá. Je zakreslena na mapě Stabilního katastru 1842 a na mapách I. a II. Vojenského mapování.
Pravděpodobné souřadnice: 50°6′15″ s. š., 14°28′50″ v. d.

♣♣♣

8.    Družecká kaple (Družec u Kladna, socha Panny Marie Družecké, Kostel Nanebevzetí Panny Marie),
donátor: Bernard Ignác říšský hrabě z Martinic, nejvyšší purkrabí pražský.
Kaple stála v katastrálním území Libeň v Čihákově ulici v místě, kde je dnes zadní vchod do kulturního domu Gong. Existuje její fotografie z roku 1954. Byla zbořena při výstavbě domů mezi ulicemi Čihákovou a Sokolovskou v 2. polovině 20. století, v roce 1973 byla již zaniklá. Je zakreslena na mapě Stabilního katastru 1842 a na mapách II. a III. Vojenském mapování.
Pravděpodobné souřadnice: 50°6′25″ s. š., 14°29′16″ v. d.

♣♣♣

9.    Jičínská kaple (Jičín, německy Gitschin, Vladimírská ikona Panna Maria Rusánská, kostel svatého Ignáce v jezuitské koleji),
donátor: Ignác Karel hrabě ze Sternberga.
Kaple stála v katastrálním území Vysočany v ulici Sokolovská poblíž potoku Rokytka, v parku před poliklinikou. Podle svědectví zde byl obraz „jak dva zlosynové závojem uškrtili sv. Ludmilu“
a „zlatá hvězda v modrém štítě“, což potvrzuje očíslování kaple. Kaplička dala jméno místu za Moravinou, tam se říkalo U Ludmily nebo Pole svaté Ludmily. Kolem roku 1916 bývala před poliklinikou u Rokytky obecní skládka. Kaple je zakreslena na indikačních skicách Stabilního katastru 1842 pro katastry Libeň a Vysočany (stála na rozhraní katastrů) a na mapách II.
a III. Vojenského mapování, Pole svaté Ludmily je na Stabilním katastru 1842. Zanikla v 1. polovině 20. století do roku 1935 (není zakreslena na Grguričově mapě).
Pravděpodobné souřadnice: 50°6′32″ s. š.,14°29′42″ v. d.

♣♣♣

10. Kladská kaple (Kladsko – Slezsko, německy Glatz, obraz Panny Marie Kladské, klášterní kostel augustiánů, mecenášem obrazu Madony Kladské byl arcibiskup Arnošt z Pardubic,
donátor: Arnošt říšský hrabě z Waldsteina.
Kaple stála v katastrálním území Vysočany na rohu ulic Jandova a Pod Pekárnami. Je zakreslena na mapě Stabilního katastru 1842. Zanikla do roku 1935 (není zakreslena na Grguričově mapě). Pravděpodobné souřadnice: 50°6′42″ s. š.,14°30′10″ v. d.

♣♣♣

11. Heyndorffská kaple (Hejnice, socha Madony, Kostel Navštívení Panny Marie),
donátor: Karel hrabě z Waldsteina, říšský dvorní rada a nejvyšší hofmistr u císařovny.
Kaple stála v katastrálním území Vysočany při dolním ohybu ulice Pod Krocínkou u dnešního parku. Je zakreslena v mapách III. Vojenského mapování a Stabilního katastru 1842, dnes je zaniklá.
Pravděpodobné souřadnice: 50°6′51″ s. š., 14°30′32″ v. d.

♣♣♣

12. Horažďovská kaple (Velký Bor u Horažďovic, plastika Panny Marie z Lorety),
donátor: František Eusebius hrabě z Pottingu, císařský tajný rada.
První dochovaná kaple v řadě stojí v katastrálním území Vysočany, uprostřed pole mezi ulicemi Ke Klíčovu a Čakovická. Podle map Stabilního katastru 1842, II. a III. Vojenského mapování stojí na původním místě a původní cestě, je však neznámého data přestavěná. Rozměry kaple souhlasí s ostatními kaplemi.
Souřadnice: 50°7′6″ s. š., 14°30′47″ v. d.

♣♣♣

13. Hradčanská kaple (Praha, Hradčany, Hradčanská Madona, Klášter kapucínů, kostel Panny Marie Andělské),
donátor: Jan Hartvík hrabě Nostitz nejvyšší kancléř.
Kaple stála v katastrálním území Vysočany mezi ulicemi Čakovická a městským okruhem, v bývalém areálu garáží autobusů ČSAD na Klíčově. Vydržela do zimy roku 1970 – 1971, kdy byla z provozních důvodů zbořena. Je zakreslena na mapě Stabilního katastru 1842 a na mapách II. a III. Vojenském mapování.
Pravděpodobné souřadnice: 50°7′13″ s. š., 14°30′52″ v. d.

♣♣♣

14. Jeníkovská kaple (Golčův Jeníkov, Madona Loretánská, Kostel svatého Františka Serafínského),
donátor: Karel Leopold hrabě Carreto Millesimo.
Kaple stojí v katastrálním území Vysočany. Dochovaná kaple, která dnes stojí uprostřed pole poblíž metra C-Letňany směrem na Kbely. Byla opravena roku 1992 z iniciativy odboru kultury radnice Prahy 9. Je zakreslena na mapě Stabilního katastru 1842 a na III. Vojenském mapování.
Souřadnice: 50°7′23″ s. š., 14°31′8″ v. d.

♣♣♣

15. Kájovská kaple (Kájov, Kájovská Madona, kostel Nanebevzetí Panny Marie),
donátor: Bohumír Kapoun arciděkan krumlovský.
Kaple stojí v katastrálním území Kbely. Dochovaná kaple, která stojí na rohu za průmyslovým areálem u pole. Byla opravena roku 1992 z iniciativy odboru kultury radnice Prahy 9. Je zakreslena na mapě Stabilního katastru 1842 a na mapách II. a III. Vojenském mapování.
Souřadnice: 50°7′29″ s. š., 14°31′28″ v. d.

♣♣♣

16. Kladrubská kaple (Kladruby u Stříbra, Kladrubská Madona Kladrubský klášter, kostel Nanebevzetí Panny Marie),
donátor: Jindřich hrabě Gutteinstein, hejtman.
Kaple stála v katastrálním území Kbely na rohu ulic Hůlkova a Košařova. Byla poškozena během 2. světové války při transportu letadla ulicí. Zbourána pak byla v roce 1975. Je zakreslena na mapě Stabilního katastru 1842, na mapách II. a III. Vojenském mapování a na mapě bývalého pozemkového katastru z roku 1928.
Pravděpodobné souřadnice: 50°7′35″ s. š., 14°31′48″ v. d.

♣♣♣

17. Krupecká kaple (Krupka u Teplic, socha Panna Maria Pieta, Poutní kostel Panny Marie Sedmibolestné v Krupce – Bohosudově),
donátor: Kryštof říšský hrabě Wratislavský.
Kaple stojí v katastrálním území Kbely v prostoru parkoviště Muzea letectví a kosmonautiky a je v havarijním stavu. Je zakreslena na mapě Stabilního katastru 1842 a na mapách II. a III. Vojenském mapování.
Souřadnice: 50°7′37″ s. š., 14°32′11″ v. d.

♣♣♣

18. Klumenská kaple (Chlum Svaté Máří, gotická soška sedící Panny Marie
s Ježíškem),
donátor: Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou.
Kaple stála v katastrálním území Kbely u Mladoboleslavské ulice v severním cípu letiště a byla zbořena z provozních důvodů. Dnes zaniklá kaple je zakreslena na mapě Stabilního katastru 1842, na mapách II. a III. Vojenského mapování a na mapě bývalého pozemkového katastru z roku 1928.
Pravděpodobné souřadnice: 50°7′42″ s. š., 14°32′33″ v. d.

♣♣♣

19. Kutnohorská kaple (Kutná Hora, socha Madony, Chrám svaté Barbory),
donátor: Bernard pán z Věžníku.
Kaple stála v katastrálním území Kbely v ulici Vrchlabská v parku u pomníku. Dnes zaniklá kaple je zakreslena na mapě bývalého pozemkového katastru z roku 1928.
Pravděpodobné souřadnice: 50°7′58″ s. š., 14°32′54″ v. d.

♣♣♣

20. Lauretánská kaple na Hradčanech (Praha, Hradčany, Madona Loretánská, Pražská Loreta), donátor: Ferdinand hrabě z Lobkowicz, císařský rada a královský místodržící, vnuk zakladatelky Pražské Lorety.
Kaple stála v katastrálním území Kbely v ulici Bakovská před bývalým Lidovým domem. Její zbytky byly do sedmdesátých let 20. století uchovány ve zdi bývalé továrny na dehtovanou krycí lepenku, která stála mezi ulicemi Bakovskou a Semilskou. Dnes zaniklá kaple je zakreslena na mapě bývalého pozemkového katastru z roku 1928.
Pravděpodobné souřadnice: 50°8′5″ s. š., 14°32′57″ v. d.

♣♣♣

21. Lauretánská kaple z Hájku (Hájek u Prahy, Madona Loretánská, Klášter Hájek),
donátor: Václav říšský hrabě z Lobkowicz, vyslanec, bratranec předchozího.
Kaple stála v katastrálním území Kbely u železniční zastávky na konci ulice Toužimská. Byla zbourána při její výstavbě v roce 1943. Je zakreslena na mapách II. a III. Vojenského mapování.
Pravděpodobné souřadnice: 50°8′6″ s. š., 14°33′20″ v. d.

♣♣♣

22. Litomyšlská kaple (Litomyšl, poutní socha Panny Marie, Kostel svatého Kříže),
donátor: Jan Bedřich hrabě z Trauttmansdorfu, nejvyšší komorník.
Kaple stála v katastrálním území Kbely, za železniční tratí při původní zemské stezce, pravděpodobně na kraji pole u remízku a neznámo kdy zanikla. Je zakreslena na mapě I. Vojenského mapování.
Pravděpodobné souřadnice: 50°8′8″ s. š., 14°33′39″ v. d.

♣♣♣

23. Nezamyslická kaple (Nezamyslice u Klatov, Madona Nezamyslická),
donátor: František říšský hrabě z Kolowrat.
Kaple stojí v katastrálním území Vinoř v poli. Je zakreslena na mapách II. a III. Vojenského mapování a na mapě bývalého pozemkového katastru z roku 1928.
Souřadnice: 50°8′12″ s. š., 14°33′59″ v. d.

♣♣♣

24. Nicovská kaple (Nicov u Klatov, pozdně gotická soška Panny Marie s Ježíškem, Kostel Narození Panny Marie),
donátor: Tomáš Sartorius, břevnovský opat.
Kaple stojí v katastrálním území Vinoř v poli vlevo u silnice. Je zakreslena na mapě Stabilního katastru 1842, na mapách II. a III. Vojenského mapování a na mapě bývalého pozemkového katastru z roku 1928.
Souřadnice: 50°8′18″ s. š., 14°34′18″ v. d.

♣♣♣

25. Obergürgentálská kaple (Horní Jiřetín u Duchcova, socha Jiřetínské Madony, Kostel Nanebevzetí Panny Marie),
donátor: Jan Bedřich hrabě z Waldsteina, arcibiskup pražský.
Kaple stojí v katastrálním území Vinoř v ulici Semtínská vlevo v parku, otočená zády do ulice. Je zakreslena na mapě Stabilního katastru 1842, na mapě II. Vojenského mapování a na
mapě bývalého pozemkového katastru z roku 1928.
Souřadnice: 50°8′29″ s. š., 14°34′35″ v. d.

♣♣♣

26. Pakenská kaple (Nová Paka, socha Panny Marie, klášterní Kostel Nanebevzetí Panny Marie), donátor: Jan Jáchym říšský hrabě Slavata, nejvyšší sudí dvorský.
Kaple stojí v katastrálním území Vinoř před hřbitovem u zastávky MHD. Jako jediná má dochovanou část původní výmalby – na stropě výklenku je nápis „Rosa Mystica“, což potvrzuje očíslování kaple. Je zakreslena na mapě Stabilního katastru 1842, na mapách II. a III. Vojenského mapování a na mapě bývalého pozemkového katastru z roku 1928.
Souřadnice: 50°8′41″ s. š., 14°34′49″ v. d.

♣♣♣

27. Plzeňská kaple (Plzeň, gotická Madona, Katedrála svatého Bartoloměje),
donátor: Adolf Vratislav říšský hrabě Sternberg, nejvyšší zemský sudí a nejvyšší purkrabí Království Českého. Kaple stála v katastrálním území Vinoř. Dnes zaniklá kaple je zakreslena na mapě Stabilního katastru 1842, na mapě II. Vojenského mapování a na mapě bývalého pozemkového katastru z roku 1928 na rohu ulic Ke Mlýnku a U Bakaláře.
Pravděpodobné souřadnice: 50°8′49″ s. š., 14°35′6″ v. d.

♣♣♣

28. Svatovítská kaple v Praze (Praha, Hradčany, Madona svatovítská, chrám svatého Víta, Václava a Vojtěcha),
donátor: Václav Bílek z Bílenberka, kanovník královehradecký.
Kaple stála v katastrálním území Vinoř na rohu ulic Mladoboleslavská a Štěpánovská.
Je zakreslena na mapě Stabilního katastru 1842 a na mapách II. a III. Vojenského mapování.
Pravděpodobné souřadnice: 50°9′2″ s. š., 14°35′24″ v. d.

♣♣♣

29. Svatokřížská kaple (Praha, Na Františku, socha piety Bolestné Panny Marie, Klášter Cyriaků s Kostelem svatého Kříže Většího; dnes v nedalekém kostele svatého Ducha), donátor: baron Wolfgang Maxmilián Lammingen.
Kaple stála v katastrálním území Vinoř vpravo u silnice před můstkem přes Ctěnický potok. Dnes stojí 150 metrů jižněji na levém břehu Vinořského potoka za Cukrovarským rybníkem.
Je zakreslena na mapě Stabilního katastru 1842 a na mapách II. a III. Vojenského mapování. Pravděpodobné souřadnice původního místa: 50°9′11″ s. š., 14°35′37″ v. d..
Souřadnice dnešního místa: 50°9′6″ s. š.,14°35′39″ v. d.

♣♣♣

30. Svatojakubská kaple (Praha, Staré Město, Panna Maria Pieta, Kostel svatého Jakuba Většího),
donátor: říšský hrabě František Oldřich Kinský, předseda apelačního soudu.
Kaple stojí v katastrálním území Podolanka před obcí vpravo od silnice otočená k jihu. Cesta pravděpodobně dříve procházela před ní. Je zakreslena na mapě Stabilního katastru 1842 a na mapách II. a III. Vojenského mapování.
Souřadnice: 50°9′20″ s. š., 14°35′49″ v. d.

♣♣♣

31. Svatomikulášská kaple (Praha, Malá Strana, kopie sochy Panny Marie Foyenské – belgické Foy, kostel svatého Mikuláše),
donátor: Jan Pavel Leopold hrabě z Walderode.
Kaple stála v katastrálním území Podolanka na konci obce vpravo ve stráni. Byla postavena do roku 1682. Je zakreslena na mapě Stabilního katastru 1842, na mapě III. Vojenského mapování a Umgebungen der königl. Hauptstadt Prag rok 1850. Dnes stojí na jejím místě pobořená, stavebně odlišná kaplička.
Souřadnice: 50°9′28″ s. š., 14°36′17″ v. d.

♣♣♣

32. Rokycanská kaple (Rokycany, Rokycanská Madona, Kostel Panny Marie Sněžné), donátor: Jaroslav hrabě ze Šternberka, biskup litoměřický.
Kaple stojí v katastrálním území Dřevčice vlevo od silnice, na vrchu za obcí Podolanka. Roku 1994 byla opravena na náklady obce. Je zakreslena na mapách II. a III. Vojenského mapování.
Souřadnice: 50°9′30″ s. š., 14°36′29″ v. d.

♣♣♣

33. Římovská kaple (Římov, Madona Loretánská, poutní kaple),
donátor: Jan Karel říšský hrabě z Waldsteina.
Kaple stojí v katastrálním území Dřevčice vlevo od silnice u autobusové zastávky. Roku 1994 byla opravena na náklady obce. Je zakreslena na mapách II. a III. Vojenského mapování.
Souřadnice: 50°9′38″ s. š.,14°36′48″ v. d.

♣♣♣

34. Svatohorská kaple (Příbram, Madona Svatohorská, Svatá Hora),
donátor: Václav Norbert Oktavián hrabě Kinský, nejvyšší hofmistr Království Českého.
Kaple stála v katastrálním území Dřevčice vlevo u silnice.
Je zakreslena na mapě II. Vojenského mapování a Umgebungen
der königl. Hauptstadt Prag rok 1850. Zanikla neznámo kdy.
Pravděpodobné souřadnice: 50°9′42″ s. š., 14°36′58″ v. d.

♣♣♣

35. Sečenská kaple (Seč u Blovic, Sečenská Madona, Kostel Nanebevzetí Panny Marie),
donátor:  Humprecht Jan říšský hrabě Czernin z Chudenic, nejvyšší komoří císaře a zakladatel Černínské sbírky.
Kaple stojí v katastrálním území Dřevčice před obcí vlevo. Roku 1994 byla opravena na náklady obce. Je zakreslena na mapách II. a III. Vojenského mapování.
Souřadnice: 50°9′55″ s. š., 14°37′28″ v. d.

♣♣♣

36. Sternberská kaple (Zelená Hora, kopie sochy Madony Zelenohorské, poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie),
donátor: Václav Vojtěch říšský hrabě ze Sternberga, zemský maršálek.
Kaple stojí v katastrálním území Dřevčice uprostřed obce vlevo za odbočkou cesty ke kostelu. Roku 1994 byla opravena na náklady obce.
Souřadnice: 50°10′3″ s. š., 14°37′47″ v. d.

♣♣♣

37. Strakonická kaple (Praha, Bílá Hora, Panna Maria Vítězná, Kostel Panny Marie Vítězné), donátor: Ferdinand říšský hrabě z Kolowrat, velkopřevor Řádu maltézských rytířů.
Kaple stála v katastrálním území Dřevčice za obcí, vlevo za odbočkou na Popovice. Je zakreslena na mapě II. Vojenského mapování.
Pravděpodobné souřadnice: 50°10′12″ s. š., 14°37′57″ v. d.

♣♣♣

38. Strašenská kaple (Strašín u Sušice, Madona Strašínská, Kostel Narození Panny Marie), donátor: Ferdinand Bonaventura říšský hrabě z Harrachu, nejvyšší hofmistr.
Kaple stojí v katastrálním území Dřevčice vlevo u silnice naproti bývalé Límanově cihelně a je v havarijním stavu. Od konce roku 2011 je provizorně podepřená. Je zakreslena na mapách II. a III. Vojenského mapování.
Souřadnice: 50°10′19″ s. š., 14°38′23″ v. d.

♣♣♣

39. Sušická kaple (Sušice, Panna Maria Sušická, Kapucínský klášter
s Chrámem svatého Felixe),
donátor: Eusebius baron Hieserl, litoměřický kanovník.
Kaple stála v katastrálním území Brandýs nad Labem, u můstku přes potok před obcí Vrábí, u pole U kapličky. Je zakreslena na mapě I. Vojenského mapování asi 100m za potokem.
Pravděpodobné souřadnice: 50°10′25″ s. š., 14°38′47″ v. d.

♣♣♣

40. Tejnecká kaple (Týnec u Klatov, Panna Marie Týnecká s mandorlou, kostel Nanebevzetí Panny Marie),
donátor: Vilém Albrecht říšský hrabě Krakovský z Kolowrat, nejvyšší prefekt.
Kaple stála v katastrálním území Brandýs nad Labem poblíž ulice Na Tvrzi. Byla postavena roku 1680 jako výraz vděčnosti, že nikdo z rodiny toho roku neonemocněl morem.
Je zakreslena na mapách I. a III. Vojenského mapování.
Pravděpodobné souřadnice: 50°10′34″ s. š., 14°39′5″ v. d.

♣♣♣

41. Vartenská kaple (Warthe, nyní Bardo v Polsku, Madona Vartenská z kladské Varty),
donátor: František Antonín hrabě Berka z Dubé, císařský tajný rada.
Kaple stojí v katastrálním území Brandýs nad Labem vlevo v parku na rohu ulic Pražská a Vrábská. Je zakreslena na mapách II. a III. Vojenského mapování.
Souřadnice: 50°10′44″ s. š., 14°39′17″ v. d.

♣♣♣

42. Vyšehradská kaple (Vyšehrad, obraz Madony vyšehradské, Kostel svatého Petra a Pavla), donátor: František Augustin říšský hrabě z Waldsteina, velitel tělesné císařské stráže.
Kaple stojí v katastrálním území Brandýs nad Labem v ulici Pražská před železničním přejezdem, vlevo ve zdi.
Souřadnice: 50°10′56″ s. š., 14°39′25″ v. d.

♣♣♣

43. Zbraslavská kaple (Zbraslav, obraz Madony zbraslavské, Zbraslavský klášter),
donátor: Jan z Talenberka, biskup královehradecký.
Kaple stála v katastrálním území Brandýs nad Labem pravděpodobně na dnešním Masarykově náměstí. Je zakreslena na mapě II. Vojenského mapování. Zanikla neznámo kdy.
Pravděpodobné souřadnice: 50°11′8″ s. š., 14°39′35″ v. d.

♣♣♣

44. Staroboleslavská kaple (zidealizovaný rodokmen sv. Václava k císaři Leopoldu I.), donátor: Jiří Vojtěch Aster, boleslavský probošt.
Kaple stála v katastrálním území Brandýs nad Labem u kamenného mostu a byla zasvěcena Palladiu. Zanikla neznámo kdy.
Pravděpodobné souřadnice: 50°11′16″ s. š., 14°40′ v. d.

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás