Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„Stručně základní genealogické pojmy“ Zobrazit celý citát »

Genealogické a jiné pojmyTetín

Tetín patří k nejstarším vesnicím v České republice. Místo bylo osídleno již v paeolitu a době hradištní.  Jeho počátky jsou podle pověsti spojovány s Krokovou dcerou Tetkou (okolo roku 712), ale historické studie ho umisťují do první poloviny 10. stol. Počátkem 10. století zde byl dřevěný knížecí dvorec, který byl vdovským sídlem kněžny sv. Ludmily, a je spojován s pobytem sv. Ludmily a jejího vnuka sv. Václava na Tetíně.

V roce 921 zde Ludmilina snacha Drahomíra nechala Ludmilu zavraždit, stalo se to v první vigilii noční z 15. na 16. září.  Vzhledem k Ludmile můžeme Tetín považovat za jedno z míst pobytu prvních křesťanů v Čechách a počátek české historie.

Hradiště Tetín

Tetínské hradiště se nacházelo poblíž dnešní zříceniny hradu Tetín v místech dnešní obce. Bylo jedním z opěrných bodů soustavy hradišť, která obklopovala přemyslovský stát ve středních Čechách a jeho počátky jsou nejčastěji kladeny na přelom 9. a 10. století. V roce 921 zde byla zavražděna Svatá Ludmila. Ačkoli písemné zmínky o hradu pocházejí až ze 13. století, Tetín byl znám už z ludmilských a václavských legend. Význam hradiště ale patrně již od poloviny 10. století klesal. Jeho areál je spolu se zbytky hradu chráněn jako kulturní památka České republiky.

Tetínkský hrad – zděný hrad byl založený za Václava II. kolem roku 1288, nahradil stávající lovčí dvůr a převzal jeho funkci. Důležitým majitelem v roce 1321 byl Štěpán z Tetína, synovec přemyslovského levobočka Jana Volka. Hrad zanikl v souvislosti se stavbou Karlštejna.

Kostel sv. Ludmily

Kostel svaté Ludmily  je barokní stavba ze 17. století, nejmladší ze tří místních kostelů. Je obklopen hřbitovem a chráněn jako kulturní památka České republiky.
Kostel byl postaven v osmdesátých letech 17. století. Za josefínských reforem unikl zrušení, protože si ho místní obyvatelé vyžádali jako farní kostel a dali mu přednost před kostelem sv. Michala (později sv. Jana Nepomuckého). V roce 1998 byl kostel rekonstruován.
Prostý jednolodní kostel je založen na obdélném půdorysu s trojbokým presbytářem. Průčelí je rozčleněno pilastry s římsovými hlavicemi a zakončeno volutovým trojúhelníkovým štítovým nástavcem. Kamenný oltář je barokní: centrální obraz od neznámého malíře znázorňuje sv. Ludmilu a kněze, jak vyučují sv. Václava, po stranách jsou umístěny sochy sv. Vojtěcha a sv. Prokopa, na nástavci oltáře obraz sv. Ludmily a socha archanděla Michaela. Prosklená oltářní mensa obsahuje kámen, na němž byla údajně sv. Ludmila usmrcena. V lodi se nachází další menší barokní oltář a kazatelna. Varhany pocházejí z roku 1771.
V těsné blízkosti stojí menší románský kostel sv. Kateřiny. Místní pověst říká, že se k sobě postupně přibližují a až se přiblíží úplně, nastane soudný den.

Románský kostel sv. Kateřiny je nejmenším ze tří kostelů v obci. Byl založen kolem roku 1200 v románském slohu a původně byl zasvěcen svaté Ludmile, jejíž jméno nyní nese barokní kostel stojící v jeho těsné blízkosti. Zvonice, kterou se prochází do ohrazeného prostoru u kostela, pochází z r. 1858. Zde u zdi stojí socha sv. Ludmily od Josefa Maxe z r. 1858. Kamenný kříž zazděný do ohradní zdi původně zdobil střechu kostela. Areál kostela se zvonicí a ohradní zdí je chráněn jako kulturní památka České republiky.
Kostel je též znám pod jménem svaté Kateřiny Alexandrijské.
Kostel má presbytář čtvercového půdorysu a obdélníkovou loď. Presbytář má původní křížovou klenbu, plochý strop lodi je z přestavby v 19. století. Na západní straně interiéru je kamenná kruchta podklenutá dvěma křížovými klenbami. Ve zdi za oltářem se zachovalo původní románské okénko. Křídlový oltář pochází z 2. pol. 19. století: na centrálním obrazu je vyobrazena klečící sv. Kateřina a pod ní tetínské kostely (jde o kopii obrazu J. Hellicha), na křídlech jsou obrazy sv. Anny a sv. Ferdinanda, dolní část představuje „Vítězný průvod Ježíškův”.
Ve zvonici, která byla přistavěna spolu se schodištěm na kruchtu v rámci úprav v 19. století, se nachází zvon z r. 1496.
Za josefínských reforem byl kostel zrušen, budovu koupila obec a sloužila jako sýpka. Po r. 1849 byla vykoupena z peněz z lidové sbírky a v r. 1858 byl kostel pražským arcibiskupem Bedřichem Schwarzenbergem znovu vysvěcen.

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel sv. Jana Nepomuckého byl postaven roku 1357 jako farní chrám sv. Michaela Archanděla. Jde o středověkou stavbu románského původu, která byl v 17. století přestavěna v barokním slohu. Areál kostela se hřbitůvkem obklopuje ohradní zeď s masívní vstupní branou. Je chráněn jako kulturní památka

Tetínský zámek byl založen byl ve 14. stol.n.l. jako zámek lovčí a byl obýván knížecími úředníky. Později to bylo manské sídlo vázané mnoha povinnostmi ke Karlštejnu. Nynější podoba stavby je z 18.stol. V minulosti prošel mnoha přestavbami a byl sídlem významných šlechtických rodin, např. Buziců, pánů z Drahelčic či Rochlitzů.

Fara – původně ze 14.století. V letech 1527–1533 zde pobýval Václav Hájek z Libočan.Jsou místa, která čas zastře svou věčností, ale jsou i taková, která žijí v povědomí národa celá staletí. K těm už více než tisíc let patří Tetín. Jeho počátky jsou v mnoha pověstech spojovány už s Krokovou dcerou Tetkou, tj. s r. 712 n. l., ale historická studie a archeologické zprávy ho umisťují do první poloviny X. stol. n. l.; je spojován s pobytem sv. Ludmily a jejího vnuka sv. Václava na Tetíně, jehož zde údajně po krátký čas vychovávala.

Tetínské muzeum bylo založeno v roce 2002. Návštěvníci se zde seznámí s pověstí o založení Tetína jednou z Krokových dcer Tetou. K vidění jsou zde vybrané dokumenty, které se vážou k počátku křesťanství a pobytu prvních Přemyslovců na Tetíně a rovněž dokumenty týkající se duchovního odkazu sv. Ludmily, která zde ve stáří žila, vychovávala budoucí knížata Václava a Boleslava a byla zákeřně zavražděna.
V expozici jsou připomenuty pobyty známých osobností na Tetíně jako např. Václav Hájka z Libočan, pobyty českých buditelů Jungmanna, Čelakovského, Dobrovského a dalších.
Tetín je součástí Chráněné krajinné oblasti Český kras, jehož součástí jsou Národní přírodní rezervace Koda a Tetínské skály, a tak lze v muzeu vidět i flóru a faunu, která je právě v tetínské lokalitě zastoupena.
Zajímavé jsou i fotografie a dokumenty, které zachycují těžbu vápenců v dnes již uzavřených lomech v okolí Tetína, včetně malodráhy.
Hezkou expozici zde mají i místní jeskyňáři.
Vaši návštěvu uvítá každou celou hodinu zvonkohra části znárodnělé písně “Nad Berounkou pod Tetínem”. Je součástí hodin umístěných na tetínském zámku, který stojí přímo proti muzeu. Hodiny hrají v každou celou hodinu od 9.00 hod. do 20.00 hod.

Otevírací doba: duben-říjen, sobota, neděle, svátky: 9:00 – 17:00 hod

Zdroj: Wikipedie

 
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2021  |  O nás