Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"Šlechtictví můžeme mít v sobě jako něco osobního, co v sobě nosíme a nějakým způsobem prezentujeme".“ Zobrazit celý citát »

Dlauhoweský Václav *1946Řád sv. Jiří, evropský řád Domu Habsbursko-Lotrinského

4. 5. 2020 | Redakce | Autor píše

Řád sv. Jiří – evropský řád
Domu Habsbursko-Lotrinského

Dynastický rytířský řád Habsbursko-Lotrinské dynastie.
Velmistrem Řádu:  hlava rodu, arcivévoda Karel Habsbursko-Lotrinský. 
Vývoj: kořeny řádu sahají do roku 1308.
Sídlo: Vídeň.

Historie řádu

Řád sv. Jiří navazuje na tradici řádu staré šlechty, který byl založen roku 1308 císařem Svaté říše římské Jindřichem VII. Lucemburským (*1278/1279 †1313). Později byl tento řád znám také jako Řád čtyř římských císařů, jimiž byli Jindřich VII. Lucemburský, Karel IV. Lucemburský (*1316 †1378), Václav IV. Lucemburský (*1361 † 1419) a Zikmund Lucemburský (*1368 †1437). Mimo Jindřicha VII. byli všichni také českými králi.
V roce 1408 císař Zikmund Lucemburský doplnil řád ještě založením (obnovením) tzv. Dračího řádu. Oba řády se v průběhu následujících staletí vydaly odlišnou cestou a prodělaly jak období rozkvětu, tak i úpadku.

Od doby římského císaře Maxmiliána I. (*1459 † 1519)  je titul velmistra řádu spjat s dynastií
Habsburků. Císařovna Marie Terezie (*1717 † 1780) v roce 1765 přijala nový řádový statut.
V roce 1848 císař František Josef I. (*1830 † 1916) statuty řádu potvrdil. V roce 1917 císař Karel I. (*1887 † 1922) ustanovil řád jakožto světský rytířský řád. Po smrti císaře Karla I. přešel protektorát nad řádem na jeho syna Otto von Habsburka (*1912 † 2011) a následně na Ottova nejstaršího syna, současného velmistra řádu a hlavu rodu, Jeho císařskou a královskou výsost  Karla Habsbursko-Lotrinského (*11.1.1961). Zástupcem velmistra je Karlův mladší bratr Jiří (*16.12.1964) a protektorkou ženské sekce řádu je jeho manželka Eilika Rakouská rozená Oldenburská (*22.8.1972).

Zástupce Velmistra Jiří Habsbursko-Lotrinský a Velmistr řádu Karel Habsbursko-Lotrinský.

Současnost řádu

Na reorganizačním konventu v roce 2008 a zejména pak na řádovém konventu v roce 2011 byl po přednesení velmistrovy proklamace ustaven Řád sv. Jiří – evropský řád Domu Habsbursko-Lotrinského v jeho současné podobě. Řád je tak zaměřen proevropsky, hlásí se k myšlence sjednocené, sebevědomé Evropy, podporuje pojetí mnohonárodnostního celku a naléhavou potřebu spolupráce států střední a jihovýchodní Evropy. Řád se považuje za součást celoevropských struktur a zaujímá postoje k aktuálním politickým otázkám. Řád je nadstranický, křesťanský a hodnotově konzervativní. Řád se ve svém charitativním díle snaží mírnit osm druhů bídy, jimiž jsou nemoc a samota, vyhnanství a hlad, absence lásky a pocit viny, lhostejnost a bezvěrectví a bojovat proti jejich příčinám.
Českou komendu vede komtur  Dr. Milan Novak, vicekomtury jsou Hubert Fischl a Michael Heres.

Insignie řádu

Insignií řádu je bílý heraldický osmihrotý (maltézský) kříž se středovým medailonem, v němž je vyobrazen sv. Jiří bojující s drakem. Na reversu je na medailonu ve středu kříže opis řádového hesla “VIRIBUS UNITIS” (tj. Spojenými silami).

Kříž je převýšen rakouskou císařskou korunou a je jako nákrční dekorace nošen na černo zlaté stuze. Řádovým oděvem je černý plášť se zlatě lemovaným řádovým křížem.

Insignie Řádu sv. Jiří

Podklady: Wikipedie

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás