Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„"Teď jste se stali svobodnými občany a já vám přeji k tomu mnoho štěstí. Ale svoboda může být taky nebezpečná. My se už známe z generace na generaci, ale teď budou přicházet lidé, kteří vás chtějí podvádět. Tak dejte pozor. Dnes existuje nové slovo komunismus. Ale to jenom je jiné slovo pro krádež. Já vím, že budu prvním, kterého chytí, ale po sto letech jste vy na řadě". “ Zobrazit celý citát »

Waldstein Jiří Antonín *1818 † 1854Řád sv. Jiří, evropský řád Domu Habsbursko-Lotrinského

4. 5. 2020 | Redakce | Autor píše

Řád sv. Jiří – evropský řád Domu Habsbursko-Lotrinského

Dynastický rytířský řád Habsbursko-lotrinské dynastie.
Velmistrem Řádu:  hlava rodu, arcivévoda Karel Habsbursko-Lotrinský. 
Vývoj: kořeny řádu sahají do roku 1308.
Sídlo: Vídeň.

Historie řádu

Řád sv. Jiří navazuje na tradici řádu staré šlechty, který byl založen roku 1308 císařem Svaté říše římské Jindřichem VII. Lucemburským (*1278/1279 †1313). Později byl tento řád znám také jako Řád čtyř římských císařů, jimiž byli Jindřich VII. Lucemburský, Karel IV. Lucemburský (*1316 †1378), Václav IV. Lucemburský (*1361 † 1419) a Zikmund Lucemburský (*1368 †1437). Mimo Jindřicha VII. byli všichni také českými králi.
V roce 1408 císař Zikmund Lucemburský doplnil řád ještě založením (obnovením) tzv. Dračího řádu. Oba řády se v průběhu následujících staletí vydaly odlišnou cestou a prodělaly jak období rozkvětu, tak i úpadku.

Od doby císaře Maxmiliána I. (*1459 † 1519)  je titul velmistra řádu spojen s dynastií
Habsburků. Císařovna Marie Terezie (*1717 †1780) v roce 1765 přijala nový řádový statut.
V roce 1848 císař František Josef I. (*1830 † 1916) statuty řádu potvrdil. V roce 1917 císař Karel I. (*1887 † 1922) ustanovil řád jakožto světský rytířský řád. Po smrti císaře Karla I. přešel protektorát nad řádem na jeho syna Otto von Habsburka (*1912 †2011) a následně na Ottova nejstaršího syna, současného velmistra řádu a hlavy rodu, Jeho císařskou a královskou výsost  Karla Habsbursko-Lotrinského (*11.1.1961). Zástupcem velmistra je Karlův mladší bratr Jiří (*16.12.1964) a protektorkou ženské sekce řádu je jeho manželka Eilika Rakouská rozená Oldenburská (*22.8.1972).

Zástupce Velmistra Jiří Habsbursko-Lotrinský a Velmistr řádu Karel Habsbursko-Lotrinský.

Současnost řádu

Na reorganizačním konventu v roce 2008 a zejména pak na řádovém konventu v roce 2011 byl po přednesení velmistrovy proklamace ustaven Řád sv. Jiří – evropský řád Domu Habsbursko-Lotrinského v jeho současné podobě. Řád je tak zaměřen proevropsky, hlásí se k myšlence sjednocené, sebevědomé Evropy, podporuje pojetí mnohonárodnostního celku a naléhavou potřebu spolupráce států střední a jihovýchodní Evropy. Řád se považuje za součást celoevropských struktur a zaujímá postoje k aktuálním politickým otázkám. Řád je nadstranický, křesťanský a hodnotově konzervativní. Řád se ve svém charitativním díle snaží mírnit osm druhů bídy, jimiž jsou nemoc a samota, vyhnanství a hlad, absence lásky a pocit viny, lhostejnost a bezvěrectví a bojovat proti jejich příčinám.
Českou komendu vede komtur  Dr. Milan Novak, vicekomtury jsou Hubert Fischl a Michael Heres.

Insignie řádu

Insignií řádu je bílý heraldický osmihrotý (maltézský) kříž se středovým medailonem, v němž je vyobrazen sv. Jiří bojující s drakem. Na reversu je na medailonu ve středu kříže opis řádového hesla “VIRIBUS UNITIS” (tj. Spojenými silami).

Kříž je převýšen rakouskou císařskou korunou a je jako nákrční dekorace nošen na černo zlaté stuze. Řádovým oděvem je černý plášť se zlatě lemovaným řádovým křížem.

Insignie Řádu sv. Jiří

Podklady: Wikipedie

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2020  |  O nás