Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„“ Zobrazit celý citát »

Ottův slovník naučnýBazilika sv. Vitala (Basilica di San Vitale)

Bazilika San Vitale, italsky Basilica di San Vitale, je kostel v italském městě Ravenna. Jde o jeden z nejvzácnějších příkladů byzantské architektury v západní Evropě, s typickým oktagonálním půdorysem. Spolu s dalšími osmi ravennskými památkami byl zapsán na seznam Světového dědictví UNESCO, v rámci položky Raně křesťanské památky Ravenny. Kostel užívá katolická církev a její papež mu přidělil čestný titul bazilika. Kostel byl postaven již roku 547, za vlády Ostrogótů, nicméně předznamenal zvýšený zájem Byzance o tuto oblast, jež vyvrcholil krátce na to zřízením tzv. Ravennského exarchátu, panství Byzance v Itálii, jež chtělo bránit rozpínavosti Langobardů. Slavné jsou tamní mozaiky, největší mozaiky byzantského typu mimo Konstantinopol. Fresky uvnitř chrámu pocházejí až z barokní éry, vytvořeny byly v letech 1778 až 1782.
Bazilika San Vitale, fotografie a text převzaty z Wikipedie.

Autor markýz63, portál Turistika.cz

Jestliže je itaské město Ravenna právem považována za světové hlavní město mozaiky v raně křesťanském umění – což patřičně ocenila i organizace UNESCO výběrem zdejších památek na svůj seznam kulturního dědictví – tak bazilika San Vitale patří bezesporu k nejvýznamnějším a nejkrásnějším z nich. Osmiboký chrám založil Julianus Argentarius – bohatý ravennský bankéř a mecenáš umění, který je zobrazen na mozaice v apsidě mezi biskupem Ecclesiem a císařem Justinianem – a právě biskup Ecclesius roku 525. Slavnostně ji vysvětil arcibiskup Maximian v roce 548. Ve skutečnosti však byla bazilika zcela dokončena až v 18. století. I u této stavby hraje prim vliv orientálního – tedy byzantského – umění , což je typickým znakem většiny historických budov v Ravenně. I zde tedy dochází ke splynutí prvků umění východu se západní tradicí.

Přitom mozaiková výzdoba baziliky vyjadřuje ideologii a náboženské přesvědčení éry východořímského císaře (od 527) Justiniana, zvaného Veliký (*482 † 14.11.565).

Justinián I., detail portrétu v chrámu San Vitale (Wikipedie).

Typické rozdělení chrámu do několika lodí i protáhlá podoba ostatních ravennských bazilik je zde nahrazeno centrální osmibokou prostorou, zaklenutou velkou kopulí s oxagonální lucernou, spočívající na osmi pilastrech a obloucích. Celá kopule a obíhající dvojpodlažní arkádové Ochozy jsou vyzdobeny barokními freskami, které vytvořili v roce 1780 významní italští malíři, bolognští Giuseppe G. Barozzi a Gaetano Gandolfi nebo venetský Jacopo Guarana.

Tím hlavním, co vede kroky návštěvníků Ravenny do křesťansko-byzantské baziliky San Vitale, je ohromující mozaiková výzdoba apsidy, mnohými považovaná za nejkrásnější mozaiku křesťanského světa vůbec. Apsida je uvnitř půlkruhové, zvenku polygonální. Méně nápadnou zajímavostí je bludištní labyrint na podlaze presbytáře, nacházející se přímo před oltářem. Ten vede ke středu baziliky a představuje symboly hříchu a očištění i akt znovuzrození. Varhany se nachází na ženské galerii nad vchodem a jedná se o novodobý nástroj z roku 1960.

Bazilika se dvěma vchody je otevřená denně – kromě 1. ledna a 25. prosince – od 09:00 hod. do 17:30 hod. (v zimním období od 10:00 do 17:00 hod.) a poslední vstup je umožněn 15 minut před zavírací dobou. Vstupné přijde na 9,50 Euro, ale vstupenka zahrnuje i vstupy do dalších ravennských památek UNESCO, včetně Arcibiskupského muzea s kaplí. Slevu jedno Euro dostanou studenti v průběhu školního roku a v období od 1. března do 15. června si naopak připlatíte poplatek € 2,00 za vstup do Mausolea Galla Placidia. Zdarma chodí děti do 10 let, ZTP, duchovní a vojáci.

Ravenna – na obrázku mapy je uprostřed Bazilika sv. Vitala je označena červeně

Bazilika San Vitale se nachází v centru města, v zóně s omezeným provozem. Jako její adresa bývá uváděna Via Fiandrini Benedetta, odkud je přístup k pokladnám, ale nejblíže k bazilice je ulice Via Galla Placidia, eventuelně křižovatka této uličky s Via San Vitale. Nejbližší autobusovou zastávku i parkoviště najdete na náměstí Piazza Baracca. V areálu baziliky se nachází se nachází nejen mauzoleum císařovny Gally Placidie, ale i prostory bývalého benediktinského kláštera, kde dnes můžeme shlédnout expozici Národního muzea.

Nyní si prozraďme pár bližších informací o interiéru této úžasné stavby a jeho výzdobě, jejíž součástí je také množství polychromovaného mramoru a krásné štuky. Hlavní důraz je však kladen na světlo, které sem proniká z různých úhlů a rozehrává pravé světelné představení barevných mozaik a jejich zlacení. A jak již bylo řečeno, “divácky” hlavní část chrámu tvoří mozaiky v kněžišti. V oblouku apsidy vidíme dva létající anděle a města Jeruzalém a Betlém. Centrální mozaika zobrazuje Krista Pantokratora, sedícího na modré planetě, mezi dvěma archanděly a se svitkem sedmi pečetí a triumfální korunou v rukou. K němu přistupují sv. Vital a jeden ze zakladatelů chrámu, první biskup Ecclesius s modelem kostela. Na klenbě presbytáře vidíme čtyři anděly s květinami, na triumfálním oblouku pak medailonky s Kristem a apoštoly. Najdeme zde různé starozákonní výjevy, na kterých je zobrazen například Ábel, Melchizedek, Abrahám a Izák. Velká pozornost je věnována Mojžíšovi (Mojžíš s Jeremiášem, Mojžíš a Jethro, Mojžíš před vstupem do hořícího keře, Izaiáš a Mojžíš nebo Mojžíš stoupá na horu Sinaj pro desky Desatera). Nechybí ani symboly evangelistů Marka, Matouše, Jana a Lukáše.

Velmi slavné a ceněné jsoutzv. císařské portrétní mozaiky. Zobrazují císaře Justiniána Velikého s doprovodem a jeho manželku Theodoru s dvorními dámami. Vedle Justiniana stojí biskup Maximian, pozdější první arcibiskup ravennský. Císař je dále obklopen trojicí hodnostářů a skupinou vojáků na stráži. Jednou z postav na této mozaice by měl být také Julius Argentarius, bankéř a mecenáš dostavby chrámu. Na mozaice s císařovnou můžeme vidět dva civilní hodnostáře, skupinu dvorních dam a tři mudrce, přinášející dary Ježíškovi.

Mozaiková výzdoba San Vitale zobrazuje syntézu typických prvků Justiniánovy doby, kdy vítězila vůle prosadit apoštolský základ církve i sílu Říše římské, stejně jako snaha o opětovné “potvrzení existence” Nejsvětější Trojice a spásy v Písmu. I proto na mozaikách v San Vitale najdeme i čtveřici archandělů (Michael, Gabriel, Rafael a Uriel) nebo sedmadvacet hvězd, trinitární číslo představující teologický klíč k boji proti herezím. Symbolické je i to, že Justinián nabízí – jako oběť – chléb, Theodora víno, Ecclesius kostel a Maximian kříž a kadidlo. Když jsem tuto stavbu procházel poprvé (a zřejmě i podruhé), tak jsem toto všechno nevěděl … a přesto jsem – nebo právě proto – jsem byl její krásou unesen. Doporučuji opravdu vřele.

Závěrem bych rád omluvil sníženou kvalitu fotografií. Do Ravenny jsem jezdil v letech 2002 až 2007, tedy v době, kdy jsem o koupi digitálního fotoaparátu ještě ani neuvažoval. Fotogalerie je tedy v tomto případě tvořena jen oskenovanými fotografiemi 13 x 9 cm nebo ofocenými pohlednicemi a skutečně slouží pouze jako ilustrační foto a propagační materiál. Považuji totiž Ravennu a její památky za naprosto úžasné, a proto jsem zvolil alespoň tuto eventualitu, abych vám je mohl – alespoň částečně – představit.
autor: Markýz63

♣♣♣

Poznámka redakce:
ravennská bazilika Sv. Vitala zřejmě sloužila jako inspirace pro stavbu
cášské katedrály Karla Velikého.
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás