Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„“ Zobrazit celý citát »

Spojené královstvíNový pražský arcibiskup Jan Graubner

3. 7. 2022 | Jan Drocár |

Základní  informace

V pátek 13.5.2022 uvedlo ve svém prohlášení arcibiskupství pražské:
„Jeho Svatost papež František o dnešním poledni jmenoval 37. arcibiskupem pražským a 25. primasem českým Jeho Excelenci Monsignora Jana Graubnera doposavad arcibiskupa olomouckého a metropolitu moravského. Své nové funkce se ujme 2.7.2022.“

Dosavadní 14. arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Jan Graubner se tak stal nástupcem 36. pražského arcibiskupa a 24. primase českého Dominika kardinala Duky OP, který dosáhl v roce 2018 věku 75 let. Podle církevních předpisů se zřekl svého úřadu a papež František jeho rezignaci přijal a vyzval ho, aby ve funkci pokračoval, dokud nebude stanoveno jinak.

♣♣♣

Blížící se jmenování nového arcibiskupa naznačil nástup 6. apoštolského nuncia v České republice, kterým byl 1.5.2022 papežem jmenován Jude Thaddeuse Okola (*18.12.1956 Kano, Nigérie) s tím, že se své funkce ujme 1.7.2022. Jeho předchůdce (od 21.9.2018) ve funkci apoštolského nuncia v Praze Charles Daniel Balvo (*29.6.1951 Brooklyn, New York, USA) se na výběru nového pražského arcibiskupa podílel prakticky po celou dobu své mise. Jeho působení v Praze bylo poté ukončeno 17.1.2022, kdy ho papež František jmenoval apoštolským nunciem v Austrálii.

♣♣♣

Přijetí pallia

Osobně z rukou Svatého otce Františka obdržel palium nastupující pražský arcibiskup Jan Graubner  ve svatopeterské bazilice ve Vatikánu, na svátek sv. Petra a Pavla, 29.6.2022.

Nastupující pražský arcibiskup Jan Graubner přijímá od papeže Františka pallium.

♣♣♣

Následující fotografie vytvořili členové fotografického spolku
Člověk a víra:

Anička Guthrie, Martin Myslivec, František Nedbal, Martina Řehořová.

♣♣♣

Předání arcidiecéze

Předání pražské arcidiecéze dosavadním pražským arcibiskupem Dominikem kardinálem Dukou Janu Graubnerovi bylo nejprve formálně provedeno v arcibiskupské kanceláři, kde došlo také k převzetí klíče od korunovačních klenotů, jehož je pražský arcibiskup držitelem.

♣♣♣

Na pražský svatovojtěšský arcibiskupský stolec byl Jan Graubner uveden 2.7. 2022, v dopoledních sobotních hodinách, při slavné mešní liturgii v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha
a tak se fakticky ujal úřadu 37. arcibiskupa pražského a 25. primase českého.

Znak Dominika kardinála Duky.
Autor Zdirad Čech.
Znak pražského arcibiskupa Jana Graubnera. Autor Zdirad Čech.

Průvodce obřadem

Pro podrobnosti průběhu eucharistické slavnosti lze kliknout zde.

Průvod

Průvod kněží směřuje do chrámu sv. Víta.

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Zleva biskup Václav Malý, arcibiskup Jan Graubner, Dominik kardinál Duka
a zcela vpravo Vojtěch Mátl, hlavní ceremoniář.

Eucharistická slavnost

Následující slavnostní obřad v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze, byl zahájen přečtením papežské jmenovací buly, končící arcibiskup pražský Dominik Duka předal svému nástupci Janu Graubnerovi arcibiskupskou berlu a papežský nuncius Jude Thaddeus Okolo mu připnul palium.

Apoštolský list o jmenování nového arcibiskupa Jana Graubnera nejdříve přečetl v latinském a českém jazyce děkan kapituly, soudní vikář a předseda Metropolitního soudu JCLic. Mgr. Ondřej Pávek.
Foto Renáta Lucková.
Po přečtení dokumentu byla bula předložena celému shromáždění a poté byl Apoštolský list papeže o jmenování Jan Graubnera odevzdán kancléřce arcibiskupství Dr. Marii Kolářové
k uložení do archivu kurie.
Foto Renáta Lucková.
Papežská bula je předána děkanem kapituly Ondřejem Pávkem kancléřce arcibiskupství Dr. Marii Kolářové k uložení do archivu kurie.

Papežská bula

 

František, biskup, služebník služebníků Božích
ctihodnému bratru Janu Graubnerovi, dosud představenému arcidiecéze Olomoucké, ustanovenému za arcibiskupa metropolitní diecéze Pražské, pozdrav a apoštolské požehnání. Obdivujeme apoštolskou horlivost, s níž sv. Vojtěch podněcován radostí z evangelia přistoupil k evangelizaci lidu, a vždy máme na paměti, že zvláště služba biskupa, po příkladu apoštolů, ukládá povinnost hlásat radostnou zvěst, jakož i úkol vést věřící tak, aby mohli bezpečně vejít do nebeské vlasti. O tom uvažujeme, protože pražská arcidiecéze, proslulá slavnými památkami a horlivou činností vynikajících věřících, po odstoupení našeho ctihodného bratra, kardinála Dominika Duky O.P., se ocitla bez svého zákonného pastýře, a proto toužíme co nejdříve postavit jí do čela nového představeného.
Myslíme tím tebe, ctihodný bratře, jenž jsi obdařen nezbytnými pastoračními schopnostmi pro úřad biskupa, které jsi moudře projevoval jak v arcidiecézi Olomoucké, tak v úloze předsedy České biskupské konference, a dokázal jsi tak, že jsi vynikající a horlivý pastýř. Z těchto důvodů jsme se rozhodli svěřit ti nový úřad. Proto když jsme vyslechli názor Konference pro biskupy, svou apoštolskou autoritou tě uvolňujeme z dřívějšího závazku a s důvěrou tě jmenujeme a ustanovujeme arcibiskupem metropolitou pražským. Svěřujeme  ti všechna náležitá práva a ukládáme příslušné povinnosti.
Chceme, abys o tomto našem listu uvědomil jak klérus, tak lid tohoto církevního společenství, a vybízíme je, aby tě přijali jako otce, učitele a strážce duší. Tebe pak, ctihodný otče, vyzýváme, abys na přímluvu blahoslavené Panny Marie a svatých  Vojtěcha a Jana Nepomuckého věřící svěřené do tvé péče s Boží moudrostí vedl a s otcovskou láskou je stále více řídil tak, abys je mohl bezpečně přivést k bráně nebeské.

Dáno v Římě v Lateránské bazilice, dne 13. května

Léta Páně 2022, v desátém roce našeho pontifikátu.

František

Leonardus Sapienza, apoštolský protonotář

Obřadu přihlížela řada předních představitelů společnského života, ústavní činitele zastupoval premiér Petr Fiala s chotí, předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil, ministři, senátoři, poslanci.

 

♣♣♣

Homilie arcibiskupa Jana Graubnera

Eminence, Excelence, milí spolubratři v biskupské, kněžské a jáhenské službě, drazí řeholníci a řeholnice, sestry a bratři, představitelé ekumény, politického a kulturního života, vážení hosté a především drazí diecezáni, dovolte, abych začal podobnou myšlenkou, s jakou jsem před 30 lety přijímal poslání arcibiskupa olomouckého.

Slavíme mši svatou za církev, za místní církev této diecéze, která dostala nového biskupa. My nejen prosíme za církev, my ji prožíváme. Shromážděni v této starobylé katedrále, zakoušíme radost společenství bratři a sester spojených v Ježíšově jménu. V srdci mi znějí slova svatého Petra: Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví; nebo Pavla: Jste Boží chrám a bydlí ve vás Boží duch; nebo svatého Jana ve Zjevení: Pojď, ukážu ti nevěstu, choť Beránkovou… a ukázal mi svaté město…  jak sestupuje z nebe od Boha a září Boží vznešeností. Zažívat radost z církve znamená zažívat radost z Boha přítomného v církvi, v našem společenství, v nás samých.

Církev jako viditelný chrám Boží, naplněný Duchem Svatým, tajemné Kristovo tělo, složené z nás jako údů a proniknuté Svatým Duchem, je působivé znamení pro svět, je jako svátost, která pomáhá lidem hlouběji se spojit s Bohem i mezi sebou navzájem, jak říká Druhý vatikánský koncil. Posvátná liturgie hovoří o vznešené církvi, městě postaveném na návrší, vidí ji všichni a ona osvěcuje všechny, v ní září Beránek jako nehasnoucí světlo a ozývá se vděčný zpěv blažených…

Teď si snad můžeme připadat jako zamilovaní, kteří se zasnili, a pak pociťují lítost, že realita není tak zářivá. Jistě, církev má plno chyb a dokonce se v ní řeší i skandály. Ale, jak by neměla chyby, když jsem v ní já i vy, lidé chybující a hříšní. Ano, je to pravda, říkáme jako realisté, ale přesto se nebojíme zahledět do krásy církve, abychom dostali chuť a odvahu do budování právě takové podoby církve, jakou ukazuje sám Pán.

Někteří se ptáte, jakou mám představu o své biskupské službě, jakou mám vizi. Mohu říci, že spolu se svými spolupracovníky a s vámi se všemi, kdo jste ochotní se zapojit, chci být stále zahleděný do krásy Božího města, chci se dívat na Boží plány tohoto města a realisticky hodnotit současný stav stavby církve na kousku staveniště, kterým je naše diecéze. Její základy u nás jako zkušený stavitel kdysi kladl svatý Metoděj a po něm svatý Wolfgang, do jehož diecéze tehdy Praha patřila, svatý Vojtěch, první pražský biskup české krve, a mnozí další. V posvátné úctě k dílu našich předků, které nás zavazuje, musíme budovat svůj díl stavby.

Na tomto místě chci poděkovat všem kněžím, řeholníkům i laikům, kteří žijí své křesťanství opravdově, takže Boží milost může skrze ně působit. S velkou úctou se dívám na všechny, kteří jednali podle svého svědomí a zachovali věrnost církvi i v těžkých zkouškách totalit či začátku svobody, v níž nebylo vždy snadné se orientovat. Vážím si všech, kteří nepodlehli kompromisům a dokázali dávat Boha a jeho přikázání na první místo. Vážím si všech, kteří měli odvahu i v těžkých okolnostech budovat církev náročným apoštolátem, ale i těch, kteří přes své pády a bloudění poctivě hledali pravdu a dokázali dělat pokání. Chci pozdravit i ty, kteří se za věřící nepovažují, ale snaží se nezištně milovat a tak jsou Bohu blíž, než si uvědomují. Chci vidět i místa odcizená Bohu, lidi, k nimž evangelium ještě neproniklo, protože se nenašli ti, kdo by je hlásali srozumitelnou řečí. Nemohu nevidět prořídlé řady kněží. Přesto mám naději. Jsou tu církevní školy, charity, obnovená společenství různých spiritualit, i nová pastorační centra a nové kostely. Není důvod k pesimizmu. Boží milost působí stále. Děkuji mým předchůdcům, jejichž podíl je nesporný, ale sami by mnoho nedokázali. Proto děkuji i jejich spolupracovníkům. Ani já mnoho nedokážu. Bude záležet na každém z nás. Jedině společně můžeme stavět duchovní chrám, ve kterém jsme jako živé kameny každý na svém místě.

Kde se v této stavbě nachází kdokoliv z nás, to připravil Boží plán, ale na mně záleží, jestli jsem kámen pevný, spolehlivý, dobře napojený na své sousedy, opracovaný podle Božích představ a oživený Duchem Svatým. Čím ochotněji přijímám Boží slovo a čím rozhodněji mu říkám své ANO, tím více odpovídám Boží představě o mém životě, otevírám se působení Ducha Svatého, stávám se realizovaným křesťanem a mám větší význam pro duchovní chrám, který společně stavíme.

Jako se nemůže skrýt město ležící nahoře, jako se rozsvícené světlo nestaví pod kbelík nebo pod postel, ale na svícen, aby všichni v domě viděli, jako dary Ducha Svatého nejsou dány jednotlivci pro jeho osobní užitek, ale proto, aby jimi sloužil druhým, tak je naše společná práce na budování místní církve službou společnosti, ve které žijeme. Nikdo z nás nemůže odsuzovat ty, kteří – řečeno slovy Písma – sedí ve tmě, ale musíme se ptát, jestli za jejich temnotu může jejich slepota, nebo spíš ten, kterého Ježíš určil, aby byl světlem, a on dost nesvítí.

Milí bratři a sestry, smět žít v takové církvi je úžasná milost a radost, ale zároveň naléhavé pozvání přispět k tomu, aby neposkvrněná nevěsta neposkvrněného Beránka byla plná Božího života a hodná zamilování. Pro to se chci nasadit, o to chci usilovat. Říkám to proto, že máte právo znát základní postoj svého biskupa. Někomu se zdá, že na dnešní dobu jsou to ideály příliš vysoké, ale ideály snadno dosažitelné vedou k demotivaci. Sv. Lev Veliký říká: Odtud pramení světlo pro opravdové věřící, že neváhají věřit tomu, co si nelze ověřit tělesnými smysly, a zaměřují svou touhu tam, kam nelze dohlédnout. Vatikánský koncil si přál: hlásáním evangelia osvítit všechny lidi jasem Kristova světla, které září na tváři církve. Sv. Jan Pavel II. předložil pro naši pastorační činnost bez váhání vysoký cíl: svatost.

45. papež sv. Lev I. Veliký 264. papež sv. Jan Pavel II.

Chci se proto v této chvíli zeptat vás – diecézní kněží, kteří jste slibovali mým předchůdcům poslušnost – jste ochotni dále spolupracovat s biskupem na budování Božího chrámu této diecéze?… Děkuji vám.

Dovoluji si zeptat se také vás přítomných diecezánů, chcete pracovat na svém vlastním posvěcení a nasadit se pro budování Božího města, Božího království na zemi, království spravedlnosti, lásky a pokoje? …Děkuji, nyní víme navzájem, že máme společný cíl.

Na Ukrajině vidíme, co všechno může zničit válečná zloba. Její důsledky dopadají na každého z nás. Zároveň obdivujeme úžasnou statečnost těch, kteří hájí svou vlast. Neměli bychom se nechat zahanbit a se stejným nasazením pracovat pro Boží království spravedlnosti, lásky a pokoje, na první místo postavit hodnoty ducha před hmotou, mocí a požitkem. Takový boj je samozřejmě obtížný, protože jeho bojová linie prochází našim vlastním srdcem, ale s Boží pomocí to dokážeme. Najdeme-li odvahu dát Bohu přednost přede vším, pak se nemusíme bát velkých úkolů. Svou přímluvou nám jistě pomůže i Panna Maria, která nám radí i dnes: Dělejte to, co vám říká Ježíš. 

♣♣♣

Po celé trvání slavnosti byla vedle oltáře vystavena vzácná relikvie, lebka mučedníka a prvního pražského biskupa české krve, sv. Vojtěcha. Katedra pražských arcibiskupů je nazývána   svatovojtěšským stolcem.

Závěrečné obřady – proslovy k novému arcibiskupovi

Za společenství biskupů pozdravil nového arcibiskupa J.Em. Stanisław kardinál Dziwisz, emeritní arcibiskup krakovský a dlouholetý osobní sekretář svatého papeže Jana Pavla II.

Stanisław kardinál Dziwisz s darem pro nového arcibiskupa pražského.

Za klérus arcidiecéze pozdravil nového arcibiskupa J. Exc. Mons. Zdenek Wasserbauer, generální vikář, doprovázen kněžími pražské arcidiecéze. S dárkem od nich byl arcibiskup evidentně potěšen.

Za stát a civilní autority pozdravil nového arcibiskupa J. Exc. Prof. Petr Fiala, premiér vlády České republiky.

Za lid arcidiecéze pozdravila nového arcibiskupa rodina pana Jana Bláhy z Prahy. Dědeček Josef Bláha sloužil v těžkých dobách komunistické totality na recepci arcibiskupského paláce jako věrný
spolupracovník arcibiskupa a později kardinála Františka Tomáška. V této službě pro kardinály Miloslava Vlka a Dominika Duku dlouhá léta pokračuje jeho dcera a teta Jana Bláhy Marie Bláhová.

♣♣♣

Liturgický průvod odchází z katedrály…

Ve vzdálenější řadě opat premonstráckého kláštera v Teplé P. Filip Zdeněk Lobkowicz OPraem, za ním benediktínský mnich a arciopat břevnovského kláštera Petr Prokop Siostrzoneka OSB a za ním opat Královská kanonie premonstrátů na Strahově Daniel Peter Janáček OPraem.

… a přichází do Arcibiskupského paláce

 

V arcibiskupských zahradách

Adrienna hraběnka Korff-Schmising-Kerssenbrock. Intronizace se účastnil i její bratranec Zdeněk princ Lobkowicz, opat  kláštera v Teplé. Foto: redakce.
Foto: redakce. Foto: redakce.
Foto: redakce.
Katolický kněz, bohemista, lingvista a pedagog Prof. Petr Piťha byl byl v letech 1992-1994 prvním ministrem školství ČR. Foto: redakce. Mezi hosty byl i senátor Pavel Fischer s manželkou Klárou. Uprostřed Petr Řehoř, emeritní kancléř Vojenského a špitálního řádu  sv. Lazara Jeruzalémského.

♣♣♣

Nový pražský arcibiskup Jan Graubner.
Foto: Roman Albrecht.

 

Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás