Vítej každý nový příchozí. I Ty.

„“ Zobrazit celý citát »

Přemyslovské knížecí rodové patrimoniumSchlik, Jindřich IV. *1580 † 1650

25. 10. 2023 | Jan Drocár | Osobnosti

 

OTEC
Jiří Arnošt hrabě Schlik
*c. 1550 místo † před 1612 místo
MATKA
Sidonia (Zdenka) Colonna von Fels
*1560 místo † 1625 Cheb

Jindřich IV. hrabě Schlik

*1580 Cheb † 5.1.1650 Praha ‡ Strahovský klášter

Pocházel z starého šlechtického rodu Schliků.  Bojoval pod generálem Bastou v Uhrách, ve stavovském vojsku na Bílé Hoře, upadl do zajetí, 1625  přestoupil na katolickou víru, sloužil pod Valdštejnem

 jako generál, polní maršálek, 1632 -1649 předseda dvorské  válečné rady a G.R., 1644 EAV

Statky: Staré Hrady, Kopidlno, Veliš, Jičíněves

oo 21.2.1623 místo

MANŽELKA

Anna Marie hraběnka von Salm-Neuburg
*24.10.1598 místo † 15.10.1647 místo ‡ kostel
Nanebevzetí Panny Marie, Strahovský klášter, Praha.

OTEC MANŽELKY
Weichard hrabě von Salm
*16.9.1575 místo † 1617 místo
MATKA MANŽELKY
Sidonie von Minckwitz 
*1579 místo † 1638 místo

POTOMCI

Maria Sidonia Schliková

Anna Františka Schliková
Anna Maria Schliková
František Arnošt Schlik

*datum místo † 1691 místo
*datum místo † datum místo

*datum místo † 1647 místo

*po 1623 místo † 16.8.1675 místo

♣♣♣

WIKIPEDIE:

Jindřich IV. Šlik, hrabě z Holíče a Pasounu (německy Heinrich IV. Schlik, Graf zu Bassano und Weißkirchen, 1580, Cheb – 5. ledna 1650, Vídeň) byl polní maršál a v letech 1632 až 1649 byl předsedou dvorské válečné rady. Pocházel z rodu Šliků.

V 17 letech vstoupil do císařské armády a bojoval v Uhrách pod generálem Georgem von Basta. Kolem roku 1604 vstoupil do španělské armády a v době bitvy na Bílé hoře velel moravskému pluku.

Během bitvy na Bílé hoře padl do zajetí, ale následně byl omilostněn a od roku 1621 opět sloužil v císařské armádě, kde velel císařskému pluku. Se svým plukem bojoval v Uhrách pod velením generála Buquoye. V roce 1625 byl jeho pluk přidělen Valdštejnovu vojsku a Šlik velel dělostřelectvu.

Při bojích ve středním Německu se účastnil obsazení Magdeburgu. Roku 1626 porazil Mansfelda a byl povýšen do hodnosti polního zbrojmistra (Feldzeugmeister) a velel dělostřelectvu. V Uhrách jej Valdštejn pověřil opevňováním Komárna.

Roku 1627 byl povýšen na polního maršála. V této hodnosti se účastnil Dánské války. Po úspěšném zakončení této války se roku 1630 stáhl do ústraní. V letech 1632–1649 byl prezidentem Dvorské válečné rady. Tuto funkci vykonával až do své smrti 5. ledna 1650. Pohřben byl ve Strahovském klášteře.

♣♣♣

Zkrácená verze ze stati: Rainer Knörle: Heinrich von Schlick, císařský hrabě z Passaunu a Weisskirchenu, dědic Balingenu, Tuttlingenu, Rosenfeldu a Ebingenu, Tuttlinger Heimatblatt 67 , 55-71 (2004):

(strojový překlad)

Dne 6. září 1634 v bitvě u Nördlingenu byli Švédové a jejich spojenci (včetně Württemberska) zničujícím způsobem poraženi císařskými armádami. Padly dvě třetiny celého kontingentu státu Württemberg čítajícího přes 6000 mužů. Následujícího dne vévoda Eberhard Württemberský spěšně opustil svou zemi a odešel do exilu do Štrasburku. Až 30. října 1638 znovu vkročí na svůj pozemek. Země bez vůdce byla během několika dní dobyta a vydrancována císařskými vojsky, horské pevnosti kromě Hohentwielu padly; živobytí země, vinařství a zemědělství a důležité výrobní sektory (výroba sukna v Calw, výroba plátna v Urachu) zahynuly; Obyvatelstvo bylo drancováno, šikanováno a decimováno importovanými nemocemi. Ekonomický úpadek, hladomor, epidemie a úbytek populace charakterizovaly následující roky.

Brzy po bitvě u Nördlingenu arcivévoda Ferdinand III. představil řadu darů z oblastí Württemberska jako odměny nebo válečné odškodnění. Právní ospravedlnění spatřoval v tom, že württemberský vévoda propadl své říšské feudální nároky na Württembersko, protože se účastnil války proti císaři. Jeden z nejschopnějších služebníků rodu Habsburků, hrabě Heinrich von Schlick, obdržel císařským dekretem z 30. června 1635 do majetku jižní úřady Tuttlingen, Balingen a Rosenfeld, k nimž bylo při předání připojeno město Ebingen.

Heinrich von Schlick – životopisné poznámky

Heinrich Schlick se narodil kolem roku 1580 v Egeru jako syn Georga Ernsta a jeho manželky Marie Sidonie Colonna von Fels a byl vychován v luteránské tradici své rodiny. Od mládí se snažil získat všechny vznešené a rytířské ctnosti, včetně různých jazyků . Navzdory svému protestantskému vyznání vstoupil Schlick ve svých 17 letech do císařských služeb a bojoval pod Bastou v Maďarsku.
Pravděpodobně se roku 1604 stal důstojníkem ve španělských službách a bojoval v Nizozemí, kde byl střelen do podpaží. Poté, co pluk abdikoval, cestoval přes Francii a v letech 1609-1610 se vrátil do císařských služeb v Jülichu a Alsasku. Jeho cesty pak vedly po Francii, Anglii a Nizozemí, kde vedle dalších šlechtických a rytířských cvičení studoval geometrii, matematiku a vše, co s nimi souvisí. V roce 1614 nastoupil službu ve Falci-Neuburgu, následujícího roku opět ve Španělsku a v roce 1616 u vévody z Braunschweigu, kde jako podplukovník velel 500 jezdcům ve čtyřech kompaniích. Odtud se přestěhoval do Nizozemí a v roce 1617 byl v Itálii a bojoval v armádě Dona Pedra di Toledo proti vévodovi Savojskému. Se začátkem povstání v Čechách se Schlick vrátil do vlasti a na jaře 1619 přijal bývalý moravský pluk Albrechta z Valdštejna.

Schlick velel svému pluku na Moravě, bojoval v Thurnově armádě v Rakousku a zúčastnil se obrany Dampierre an der Weitra 13. listopadu 1618 pod velením Kinského. V květnu a červnu 1619 byl s Thurnovým vojskem opět před Vídní. Patřil k těm, kteří se nejdéle drželi na protestantské straně v bitvě na Bílé hoře a byl zajat.

V únoru 1621 byl Schlick vzat na pět let do císařských služeb jako plukovník pěšího pluku deseti setnin. Přestoupil na katolickou víru a 21. února 1623 se oženil s Annou Marií von Salm-Neuburg (1598-1647), která mu během manželství dala dvě pozůstalé děti, Franze Ernsta a Marii Sidonii. V roce 1625 se Schlick vydal jako polní velitel pod generálem Valdštejnem proti dolnosaskému okresu a Dánsku. Jako Valdštejnův předvoj dobyl s jedenácti pluky Magdeburk a Halberstadt během 16 dnů. Valdštejn ho následoval a zaujal v těchto místech zimoviště. Na Valdštejnův rozkaz se Schlick přesunul do Slezska, Uher a Sedmihradska a dostal se do zajetí Maďarska, z něhož si mohl vykoupit cestu zaplacením 8 000 Reichtalerů. Je na cestě zpět na císařský dvůrCestou ruční dopis alergologa od vaší Kays. května, že mu velmi laskavě nabídnou svůj Feldtmarschallack, ať si to přeje udělat s jejich Kays. Mayest. Pokud se omluvíte na nejvyšší míru, máte. Kayserl. May trvá na své osobě a také se nakonec zaváže k vaší Kay. května všemilosrdná vůle ubytována . Nově jmenovaný polní maršál a jeho nadřízený generál Valdštejn zajistili, že Dánové museli do dvou měsíců evakuovat Slezsko, které obsadili, a následovali je s 8 000 koňmi do severního Německa. Sjednotil své jednotky s jednotkami vévody Jiřího z Lüneburgu a generála Tillyho a dobyl Holštýnsko, Dietmarschen, Šlesvicko a Jutsko. Poté viděl svůj úkol jako porazit markraběte z Durlachu. Při prvním setkání se k němu Schlick dostal tak blízko, že byli schopni střílet kusy z Graff Schlicken Läger do části Marggraffen Läger. Markrabě viděl spásu až v útěku a stáhl se do Heiligenhafenu u moře. Schlick nechal své jednotky v noci následovat a za rozbřesku stáli proti sobě. Theatrum Europaeum, velké dílo o historii třicetileté války, píše: Během tohoto běhu událostí došlo k tvrdému setkání mezi Marggraffen von Durlach a Graffen Schlick v Holštýnsku, během kterého Marggraffen vytáhli Kürtzerové , udeřil ho do hlavy a rozložil všechna jeho děla na 32 kusů, bylo mu odebráno 43 vlajek a další impozantní poklady a celé Holštýnsko se tím dostalo do Kayserovy moci. Marggraff vzal loď s malým počtem důstojníků a pokusil se uprchnout; ale zbytek armády převzal kontrolu nad armádou Kayser . Po obsazení Šlesvicka a Jutska si Schlick zajistil stabilitu v tomto regionu obsazením různých pevností a poté se stáhl na svá panství v Čechách.

Heinrich Schlick byl jedním z nejschopnějších generálů v císařských službách za třicetileté války. Vítězstvím nad Dány u Heiligenhafenu a svým nejpozoruhodnějším činem, mimořádně rychlým dobytím Jutska v roce 1627, které nemá ve vojenské historii obdoby, se prosadil jako generál. Byl jedním z mála velitelů své doby, který plně chápal velké výhody, které lze získat z rychlého a neúnavného pronásledování již poraženého nepřítele, a který měl sílu a schopnosti takové tažení provést. Je proto s podivem, že po zlomení dánského odporu v roce 1627 se aktivní vojenské kariéře nevěnoval. V roce 1630 definitivně rezignoval na službu a odešel na své statky v Čechách. V září tohoto roku byl Valdštejn zbaven velení. Schlick byl požádán, aby se vrátil na pole jako polní maršál pod Tillym, ale odmítl. V té době nebyli téměř žádní muži kvalifikovaní k vedení císařské armády. Hrabě Schlick, cenný a vysoce vážený kapitán, si přál žít v míru pro sebe a ne sloužit.

V roce 1632 byl Schlick jmenován prezidentem císařské dvorské válečné rady, kterou zastával až do roku 1649. A bez ohledu na to, jak těžké pro něj bylo zaplést se s Hoffem, stále přemáhal sám sebe a nechtěl opustit ruce svého nejmilostivějšího císaře a pána (který k němu měl tu nejmilostivější důvěru), ale raději přijal příkaz dáno mu .

Schlickovo jmenování znovu zaplnilo úřad, který byl od Collaltovy smrti na konci roku 1630 prázdný. Není jasné, zda tento rozkaz vznikl na návrh či žádost Valdštejna, který se počátkem roku 1632 opět stal generalissimem císařských vojsk. Z nesrozumitelné pasáže dopisu z 12. dubna 1632, který dostal Johann Ulrich von Eggenberg jako vodítko pro jednání s Valdštejnem, se zdá, že Schlick chtěl být jmenován předsedou dvorské válečné rady. Byl přijat do tajné říšské rady téměř okamžitě po svém jmenování prezidentem Dvorní válečné rady.

Pověst, kterou Schlick získal jako aktivní velitel a svou administrativní činností, byla značná. Zjevně měl pozoruhodnou paměť, pokud jde o geografické a osobní záležitosti:Graff Schlick má také tuto milost od Boha za tak přední válečnou čepici, že má tak dokonalou paměť, že má všechny pasy, města, města v celém Německu a Nizozemí, také v Maďarsku a dalších královstvích a zemích, kde byl. River a Bach, stejně jako všichni plukovníci a velitelé, že je všechny nazývá jejich jmény, stejně jako kdy by měl mluvit, nespokojit se a vztahovat, takže také ví, ke komu jeden a druhý plukovník a důstojník využít, kam až sahá jeho chápání, hodnota a zkušenosti, a lze mu jistě udělit toto ocenění před ostatními v jeho profesi .

28. září 1643 byl Schlick přijat do Řádu rytířů zlatého rouna španělským králem Filipem IV. a císařem Ferdinandem III. tedy potvrzeno. Schlickovy diplomatické schopnosti byly žádané, Filip IV. odkázal velvyslance vyslaného do Německa, vévodu z Terranovy, aby využil jeho rady ve všech incidentech a dobré korespondenci. Schlickova poctivost a jeho zápal pro práci byly nesmírně ceněny: měl také v Římské říši takovou pověst, že ho knížata a stavové milovali a důvěřovali mu, a jeho poctivost byla v jejich srdcích a myslích vysoce ceněna a byl tak oddán práci svého pána. službu, kterou ani v tom nedokáže zamaskovat, což mu často způsobuje špatné oči .

Heinrich Schlick zemřel ve věku 70 let 5. ledna 1650 jako polní maršál, tajný rada, komorník, prezident Dvorské válečné rady a příjemce Zlatého rouna.

Heinrich von Schlick jako pán Tuttlingenu a jižních úřadů Württemberska

Rok 1635 byl pro Tuttlingen ve třicetileté válce obzvláště těžkým rokem. Ke všem ostatním válečným bídám přišel mor. 5. října bylo pohřbeno 14 lidí současně, celkem toho roku zemřela více než polovina tehdejšího obyvatelstva. Mnozí hledali spásu útěkem, zejména do Schaffhausenu a Diessenhofenu, ale i do dalších míst Švýcarska. Zbývající Tuttlingerové apelovali na uprchlíky, aby na ně nezapomněli a především plnili své daňové povinnosti. Zbídačení občané, kteří zůstali ve městě, kteří musí snášet útrapy, které nelze slovy ani písmem vyslovit a jejichž jídlo je ohroženo a téměř úplně zničeno, se postarali o to, že městečko ještě před časem lehlo zemí a popelem . Zatímco žijí v radosti, míru a bezpečí, zde se dnem i nocí vznášejí v extrémním strachu a nebezpečí . Tento dopis však nebyl úspěšný. Existoval ještě jeden důvod, proč tito lidé opustili svou vlast, a to náboženský.

Dne 12. listopadu 1635 se hrabě Schlick zmocnil a poctil svůj císařský dar od hraběte von Wolckensteina a říšské württemberské plukovní rady a bývalého tübingenského profesora Besolda v Balingenu. Sám Schlick do nově zachovaného areálu nikdy nevstoupil.

V důsledku přesunu kanceláří jižního Württemberska do Schlicku se změnily všechny fronty, zejména u opevněného Tuttlingenu. Zatímco předtím byla württemberským protestantem, a tedy na francouzsko-švédské straně, náhle se ocitla na katolické, císařsko-bavorské straně pod rakouským předsedou válečné rady, navzdory protestantskému obyvatelstvu a následně se stala důležitou základnou pro císařské Bavory v r. boj proti švédsko-württemberskému nepříteli, který byl pevně instalován zejména na Hohentwielu.

Schlick z velké části ponechal předchozí administrativu, ponechal i úředníky na jejich pozicích, pokud se proti němu přímo nepostavili. Získal od císaře bezpečnostní dopis pro Tuttlingen, který měl těžce zasažené město osvobodit od čtvrcení. Hodnota takových dopisů byla extrémně nízká, ale občané do nich vkládali veškeré naděje.

V roce 1636 měl Tuttlingen navzdory ochrannému listu bavorskou posádku 100 jezdců a 60 pěšáků, kteří měli chránit strategicky důležitý přechod přes Dunaj. Jejich krmení bylo pro zdecimované a zbídačené občany všechno, jen ne snadné, a aby toho nebylo málo, šířil se velký mor myší. Neznámý kronikář píše: Aby se ještě více naplnila míra neštěstí, objevilo se sotva před sklizní tak ohromné ​​množství myší, že se často stávalo, že se v r objevilo pole, které tam večer předtím ještě bylo v plné nádheře obilí ráno být vidět úplně nahlodaný. Když kopali hlouběji, našli celé hromady obilí, které nasbíraly myši, ale jeho konzumace měla pro člověka velmi škodlivé následky. Velká bída těchto dvou let měla vysoce destruktivní dopad na všechny civilní poměry; Už se skoro nic nedělalo; všechny podniky stojí na mrtvém bodě. Jediné, co udělali, bylo, že se rozloučili a slíbili si, že si navzájem pomohou pohřbít.

Schlick měl v úmyslu (a jako panovník dokonce právo) přivést své nové protestantské poddané zpět ke katolickému náboženství. Od útěku děkana Sattlera do Vaihingenu v roce 1635 byl farní úřad opuštěný a Tuttlingen byl proto zásobován pouze nestabilními protestantskými duchovními, což katolická vláda pochopitelně nechtěla změnit. Teprve po roce 1642, kdy byl Tuttlingen znovu obsazen württembersko-francouzsko-výmarskými vojsky, nastoupil na místo městského kněze Öfingerský farář Stephan Grötzinger, který se staral o uprázdněnou městskou farnost Tuttlingen. Zda se o Tuttlingena během této doby starali katoličtí duchovní, nelze z dostupných dokumentů jednoznačně prokázat, ale suverénní rozhodnutí nejmenovat duchovní a sedmiletá nepřítomnost jakéhokoli pastora se zdá přinejmenším nepravděpodobné. Široké učení alespoň ovlivnil Schlick, a tak nechal 18. dubna 1637 správce farnosti Grötzinger na příkaz svého vrchního vykonavatele pronést pohřební kázání na Daniela 2., 20. a 21. o smrti císaře (On určuje změnu časů a lhůt; sesazuje krále a dosazuje krále). Přestože Schlick nechal ve funkci protestantského schwenningenského kazatele, jak uvádí opat kláštera St. Georgen ve Villingenu Georg Gaisser, nikdy mu nevyplatil podíl z jeho desátku, na který měl nárok.

Schlick však zjevně prosazoval protireformaci: Hraběcím dopisem z 20. února 1637 z Regensburgu svému radnímu a vrchnímu vykonavateli vyšších úřadů Tuttlingen, Balingen a Rosenfeld Johannu Wernerovi von Themar dostal příkaz co nejvíce zabíjet protestantské vdovy a dívky, aby se provdaly za muže katolické, aby se tímto způsobem opět šířilo katolické náboženství. V dovětku připojeném k tomuto dopisu hraběcí sekretář Martin Meister naléhal na Obervogta, aby se energicky podílel na realizaci tohoto plánu, ale zároveň si dal za povinnost o tom co nejpřísněji mlčet.

V následujících letech byla císařská základna v Tuttlingenu opakovaně obsazena Švédy, dlouho byla trnem v oku jim i jejich spojencům ve Württembersku. Nelidské vražedné pálení a nestoudné rabování byly na denním pořádku. V prosinci 1637 si gunningerský vykonavatel stěžoval opatu Gaisserovi na jednotky, které drancovaly vše v oblasti Schlick: Chtěl jsem věc salva guardia, ale nechtěl jsem brát méně než 1 ½ tolaru denně, takže to nebylo možné. dát jim. Jsou proto nuceni opustit své domovy .

V roce 1639 došlo k dalšímu útoku Hohentwielu na Tuttlingen, hohentwielský velitel Konrad Widerholt nechal porazit několik císařských vojáků, zbytek odvezl jako zajatce a vyplenil město. Untervogt a městský písař byli uvězněni, město vypleněno, ale protestantský pastor Grötzinger byl na příkaz velitele z rabování vyloučen. V důsledku toho začalo obléhání Hohentwielu, základna pěšího pluku bavorského plukovníka Truckmüllera byla po celou tuto dobu v Tuttlingenu. Až v roce 1641 bylo od obléhání Hohentwielu upuštěno jako neúspěšné.

Příjmy z tuttlingenské kanceláře, kterou sužovala válečná břemena, zdaleka nesplňovaly hraběcí očekávání. Proto v roce 1640 poslal osobního lékaře své manželky Dr. Johannes Oßwald se stížností na špatné příjmy a vysoké platy svých duchovních a světských úředníků, které dokonce převyšovaly jeho vlastní příjmy, do svého majetku. Ale v tomto a pozdějším pokusu svého poradce Johannese Märze nedosáhl svého cíle zvýšit příjmy z funkce.

Na říšském sněmu v Řezně v roce 1640 měl opat Gaisser příležitost setkat se se sousedním panovníkem. První audienci měl u Schlicka 5. srpna. Gaisser si Schlickovi stěžoval na obtěžování, které zažívá od svých úředníků. Schlick odpověděl, že to nebyla jeho chyba a že vydal několik příkazů, aby klášter ušetřil. Sám se svými úředníky vycházel stejně špatně, za dva roky od nich nedostal sotva dva dopisy a z příjmů z jeho nemovitostí téměř nic. Chtěl požádat vévodu z Württemberska, aby mu umožnil vyměnit Tuttlingen s Hornbergem, a zeptal se opata na jeho názor, který úřad bude poskytovat větší roční příjem. Když Schlick znovu vznesl tuto otázku na pozdějším publiku, Gaisser mu to nedoporučil. Když Schlick navrhl, že chce místo toho vyměnit Tuttlingen se Schrambergem, Gaisser řekl, že ve Schrambergu budou jeho příjmy pocházet převážně od dobrých církevních lidí, načež od návrhu okamžitě upustil. Z celých plánů výměny ale nakonec sešlo.

Při dalších diskusích s hrabětem von Fürstenbergem a dalšími účastníky Reichstagu Gaisser zjistil, že všechny císařské mandáty, které Schlick získal, byly jen odpad. I když jeho úředníci neuposlechli, soud si s tím hlavu nelámal.

Radní Johannes März, který byl Schlickem poslán do svého majetku, měl sice sídlo v Balingenu, a to kvůli nedostatku odpovídající rezidence v Tuttlingenu (v roce 1634 vyhořel městský palác, Honberg chátral), ale také proto, bylo opevněno a opakovaně obléháno a útočeno. Jelikož byl Tuttlingen jako sídlo vlády nehostinným místem, nebyl ani March a hlavní vykonavatel Themaru v bezpečí. 29. ledna 1641 byli oba zajati při útoku Hohentwielerů na Balingen. Na zpáteční cestě do Hohentwielu se svými vězni se Widerholt představil v Tuttlingenu jako přítel a patron, zastavil se v hostinci Adler na oběd a zároveň působil jako kmotr křtěného občana. Martin Meister, hraběcí sekretář, dokázal uprchnout a informoval opata Gaissera ve Villingenu, který se zastal vězňů ve Widerholtu. Amtenhausenská jeptiška Kunigundis, která navštívila Hohentwiel 20. července, hlásila opatovi: Pan von Themar se hodně stýká s velitelem, se kterým je nakloněn a oblíbený, ale ne s komisařem (March), ke kterému se nikdy nedostal. viz, a kterou téměř nikdo nenavštívil, aniž by si velitele připíjel. Za posledně jmenované je požadováno výkupné ve výši 1 000 tolarů a za posledně jmenované jeden z 500 tolarů. Themar o propuštění neusiluje. Vězni byli propuštěni koncem října nebo začátkem listopadu 1641 poté, co Schlick zaplatil výkupné. Schlick jmenoval Marche 3. listopadu 1641 nejvyšším správcem svého panství.

V březnu 1641 vyslali obyvatelé Tuttlingenu dva zástupce, starostu Hanse Fischera a starostu Johanna Conrada Mengerna, k hraběti Schlickovi, který byl v Mnichově, aby vysvětlil tísnivou situaci města, požádali ho o ochranu a o nápravu obecných stížností. dotázat se. Schlick získal císařský ochranný list, ale nestál za papír, na kterém byl napsán.

Tuttlingen také trpěl dobýváním a reconquisty během několika příštích let; Schlick, který se opakovaně zastával svých poddaných, včetně císaře, nebyl schopen těžit ze svého majetku. Od roku 1642, poté, co město Tuttlingen dobyly hohentwielské jednotky, ztratil vliv na svůj majetek. Císařští Bavoři byli vždy schopni Tuttlingen dobýt, ale útoky z Hohentwielu pokračovaly.

Württembersko se stále snažilo získat zpět části země, které byly ztraceny v důsledku vévodova útěku. V květnu 1645 nabídl vévoda hraběti právo na hypotéku na důl v Kraňsku, která činila asi 100 000 zlatých, aby vykoupil svůj úřad. O Schlickově reakci není nic známo, ale nebyla spuštěna.

V roce 1647, kdy úřady Tuttlingen, Balingen, Ebingen a Rosenfeld musely snášet těžká břemena francouzské posádky, obrátily se na svého starého panovníka, vévodu Eberharda. Přestože se snažil být spojencem Francie maršála Turenna, neuspěl. Vévoda Eberhard našel dobrou příležitost, jak znovu získat kontrolu nad úřady, které ztratil. Kronikář píše: Podvoj hraběte Schlicka z Balingenu Hans von Zimmern vydal 15. dubna 1647 drsný dopis z Rottweilu, kde se tehdy zdržoval, Schlickovým poddaným, v němž uvedl, že slyšel, jak začali být nevěrný svému právoplatnému pánovi a znovu se připojil k vévodovi z Würtemberska, čímž hanebně zapomněl na svou povinnost poddaných.
Vévoda Eberhard, jemuž byla záležitost předložena, vydal 24. dubna rozkaz, aby bylo odpovězeno podvogtům, protože je všichni opustili a on sám odešel bez jakékoli naléhavé potřeby, takže vévoda milostivě odešel. znovu ji přijal.

Krátce nato hrůza války definitivně skončila. Schlick musel přenechat své kanceláře Württembersku. Podle dochovaných dokumentů bylo 13 let vlády Heinricha von Schlicka pro Tuttlingena hroznými roky. Hrůza nejstrašnější války, která kdy Evropu zasáhla, zde byla pociťována silněji než na jiných místech říše. Město a pevnost Tuttlingen, postavené na ochranu jižní hranice Württemberska, se staly důležitou habsburskou základnou na německém jihozápadě. Základna, která přinesla obyvatelstvu mnoho bídy, zejména díky blízkosti württemberského mocenského centra Hohentwiel. Konrad Widerholt, ochránce zájmů Württemberska během třicetileté války, byl nucen vojensky zakročit proti svým bývalým krajanům a po únorovém dobytí Tuttlingenu byl dokonce nucen nechat strhnout opevnění kolem města a zničit Honberg. 17. 1645 definitivně zlikvidovat habsburské posty v jeho bezprostředním sousedství. Nejenže bylo město odstraněno od svého rodového vládce – i za rakouské nadvlády se město stále cítilo součástí Württemberska – se shora nařízenou denominační změnou se obyvatelstvo také těžko vyrovnávalo.

Schlickova očekávání ohledně rozšíření jeho podílů se také nenaplnila. Schlick, jeden z nejbohatších mužů v Čechách, byl na sklonku života tak zadlužený, že většinu jeho majetku, pokud mu již nebyl odebrán, musel prodat nebo zastavit. To bylo důsledkem jeho nadměrného soukromého utrácení a pravidelné ztráty příjmů z jeho majetku, která byla způsobena nesmírnou válečnou zátěží.

Zkrácená verze z: Rainer Knörle: Heinrich von Schlick, císařský hrabě z Passaunu a Weisskirchenu, dědic Balingenu, Tuttlingenu, Rosenfeldu a Ebingenu, Tuttlinger Heimatblatt 67 , 55-71 (2004).

♣♣♣


Související klíčová slova
Copyright © Jan DrocárPavel Loužecký, 2009–2024  |  O nás